Dag 444 angst voor waardering

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik de inbreng van mijn collega bekritiseer, zonder uitleg, overleg en inzicht in zijn argumenten. Als en wanneer ik de bijdrage van mijn collega bekritiseer, dan Stop ik en Adem. Zie voor context vorige blog.

Maar waarom ervaar ik in mijzelf de energie van kritiek naar aanleiding van de manier waarop mijn collega zijn boodschap communiceert? 

Kritiek volgens mijn interpretatie: mijn bijdrage is onbelangrijk, ik wil gehoord worden, serieus en met respect bejegend worden. Ik maak de reactie van mijn collega persoonlijk. Met name de blik in zijn ogen deed mij denken aan de woorden afgunst en jaloezie die in mijn bewustzijn zichtbaar werd. Alsof ik terecht wordt gewezen voor mijn bijdrage en het gedrag van mijn collega ervaar alsof hij superieur is ten opzichte van mij. In het verleden zou ik mij aanpassen en bij voorkeur weg kruipen in een donker hoekje omdat ik dit gedrag niet kan duiden of begrijpen en daardoor mijn argumenten en behoeften naar begrip en aandacht heb ingeslikt. Ik was het niet waard en onbelangrijk. Met tot gevolg dat ik mij extreem ben gaan aanpassen om de goede vrede te bewaren, uit angst voor méér kritiek.

Kritiek volgens het woordenboek: ernstige kritiek hebben op mij als mens, het negatief analyseren en beoordelen van de kwaliteit van mijn plannen, het noemen van fouten, kritiek leveren ‘zeggen wat fout is’, aanwijzing van gebreken, afkeuring, benard, dreigend, wat het leven bedreigd. Met kritiek bedoelt men de beoordeling van een bepaalde toestand, door deze aan bepaalde criteria, waarden en normen te toetsen. Wanneer iemand kritiek levert, betekent dat, dat hij een bepaald gedrag, een beslissing, instelling, prestatie of gegeven niet zomaar accepteert, maar het naar zijn maatstaven beoordeelt. Door kritiek te leveren wil men de betreffende persoon op iets attent maken en hem ertoe bewegen van instelling of gedrag te veranderen. Maar kritiek kan ook bedoeld zijn om iemand te kwetsen en te vernederen.

Ieder mens is op de reacties (‘feedback’) van anderen aangewezen, wil hij te weten komen hoe zijn gedrag en zijn uitlatingen op anderen overkomen. De kritische respons van anderen is een belangrijke maatstaf voor het schatten van het eigen handelen. Door oprechte en opbouwende kritiek leert men hoe men het eigen gedrag zou kunnen aanpassen en aan welke aspecten men nog moet werken. De kritische reacties en stimulerende opmerkingen van anderen hebben/hadden grote invloed op de/mijn prestaties op school en het succes op het werk. Feedback kan tot zelfreflectie aanzetten en tot prestaties aanmoedigen. In reactie op mijn collega werd ik aangemoedigd of om weg te duiken in een donker hoekje, wat ik in eerste instantie ook heb gedaan.

Nadat ik gereflecteerd heb op mijn reactie kwam ik tot het inzicht dat ik de reactie van mijn collega als kritiek op mijn functioneren heb ervaren. Door de blik in zijn ogen voelde ik mij vernederd. Zijn gedrag heb ik ervaren alsof ik in een benaderde positie werd gedrongen waaruit ik op dat moment geen uitweg wist. Ik voelde mij onveilig en heel klein. Het kind in mij dat geen andere manier kon bedenken dan mij aan te passen aan mijn gevoel van onveiligheid waardoor ik mij terugtrok achter de pc in mijn kantoor ruimte.

In wezen heeft mijn collega mij mijn angst en de energie van en voor kritiek, door deze gebeurtenis bewust ervaren, door het gedrag van mijn collega, als de energie van kritiek in mijzelf aanvaard en toegestaan, hernieuwd laten ervaren. Wanneer ons gedrag of onze uitlatingen op vernederende of afbrekende wijze afgekeurd worden, voelt men zich al gauw persoonlijk aangevallen.

Vooral als men veel waarde hecht aan het oordeel van de betreffende persoon, kan de kritiek hard aankomen en iemand onzeker maken. Want vooraf aan mijn vraag om gebruik te maken van de pc in het werkgebied van collega had ik al het idee dat hij niet akkoord zou gaan met mijn verzoek. Ik realiseer mij zie en begrijp dat Zwaarwegende kritiek invloed heeft op mijn gedachten ‘ik verwacht vooraf kritiek’, de energie van kritiek betreft mijn mind veronderstelling, hetgeen ik heb aanvaard en toegestaan als mijn bewustzijn wat vervolgens mijn gedrag, gevoel en emoties behoorlijk kan aantasten/beïnvloeden. In het verleden zou ik weg zijn gegaan en had het bijltje erbij neergegooid. Ook deze keuze heb ik overwogen. Dit patroon van wegvluchten kenmerkt mijn levensloop. De consequentie van mijn handelen had tot gevolg dat ik veel in gang heb gezet en projecten heb gerealiseerd. Door mijn abrupte vertrek, tot gevolg had dat ik uiteindelijk met lege handen stond. Weer een verlies ervaring rijker.  

Ik trok mij meer aan van kritiek dan dat ik naar lovende woorden luisterde. Zelfs als ik het gevoel heb/had dat de kritiek ongerechtvaardigd of overdreven is en degene die het oordeel geeft niet echt serieus te nemen is, bleven deze opmerkingen toch langer hangen waardoor ik vaak aan mijzelf ging twijfelen. Ik ben/was bang voor kritiek omdat deze kwetsend kan zijn en mij onzeker kan maken.

Vorige week had ik kerstviering op mijn werk. Vooraf was ik zenuwachtig en had migraine. Ik verwachte namelijk dat ik publiek bedankt zou worden (lovende woorden zou ontvangen). Dit bleek later, deze week zo te zijn. Ik had mij namelijk afgemeld. Mijn teamleider overhandigde mij een envelop met cadeaubonnen als dank voor mijn inzet en toewijding aan mijn taken. Hij zei erbij dat het zijn bedoeling was geweest om mij in bijzijn van collega’s naar voren te roepen (tijdens de kerstviering) en deze blijk van waardering (van het gehele team) daar uit te spreken. Mijn reactie: ‘ik ben blij dat ik er niet bij was, want ik wil niet op de voorgrond staan’. Ik vertelde hem dat deze manier (in zijn kantoor één op één) ‘past mij beter’. Want ik wil mij niet profileren in bijzijn van een grote groep collega’s. Deze ingetogen manier past beter bij mij’.

Ik realiseer mij zie en begrijp dat ik een blijk van waardering en erkenning krijgen, in bijzijn van anderen, mij onzeker maakt. Het bevat namelijk een risico. Dit omdat ik publiek óók de energie van kritiek nog steeds in mijzelf ervaar. Als kind werd ik in bijzijn van mijn klasgenoten uitgelachen en bekritiseert door de juf. Ik zie dat complimenten en waardering nog steeds kan omslaan in de ervaring van kritiek die ik zo gewend ben en mij eigen heb gemaakt. Hierdoor denk ik nog steeds dat ik negatief beoordeeld kan worden. Werk aan de winkel.

In relatie tot mijn teamleden (ik heb inmiddels de rol van coördinator aanvaard) bemerk ik dat, ook al is kritiek gerechtvaardigd, vaak de positieve aspecten van hun inzet, van wat iemand doet of zegt, te weinig belicht. Ik probeer wel en ben beried de ander te helpen en hen duidelijk te maken dat kritiek opbouwend is bedoeld. Omdat ik in mijzelf nog steeds de energie van kritiek bespeur reflecteer ik op mijn mind om na te gaan of ik zelf wel opbouwende kritiek lever en onderwerp mijn opmerkingen aan de volgende vragen:

‘Is mijn kritiek altijd bedoeld om de ander te ondersteunen en te stimuleren en op mogelijkheden van verandering te wijzen?

Of wil ik óók mijn irritaties en agressie, mijn slechte humeur of eigen frustraties ventileren?

Is mijn kritiek werkelijk oprecht bedoeld en zakelijk van inhoud? Of wil ik eigenlijk de ander stiekem onderuithalen? zie link

Wordt vervolgd…

  

Dag 435 wishfull thinking 2

In mijn vorige blog onderzoek ik waarop ik bepaalde verlangens baseer. Ze komen niet zomaar en ze verdwijnen ook niet opeens. In dit deel neem ik mijn verantwoordelijkheid.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard ik naar vervulling zoek, zolang tot bepaalde verlangens beantwoord zijn, zodra zij voldoen aan mijn verwachtingsbeeld.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat wat ik voor mijn geest haal, voor anderen in mijn omgeving, onzichtbare energetische manifestatie en creaties betreffen van mijn mind verlangen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik naar harmonie verlang in relatie tot mensen en groepen waartoe ik behoor. Als en wanneer ik van anderen harmonie in de vorm van vriendelijkheid verlang, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik in relatie tot anderen en situaties geen disharmonie in mijzelf wil ervaren en inzie dat ik de energie van disharmonie in mijzelf niet wil ervaren.  

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik toezeggingen doe die ik niet naleef om de reacties van mensen te peilen vanuit mijn verlangen of zij mij ondanks mijn nalatigheid onvoorwaardelijk blijven steunen waardoor ik mezelf toesta en aanvaard dat de consequentie van mijn keuze behelst dat ik onderzoek of mensen mij zullen straffen of mij naar aanleiding van mijn keuze negatief zullen evalueren omdat ik van mening ben en veronderstel dat alles wat ik doe nooit goed genoeg zal zijn. Als en wanneer ik van anderen positieve bevestiging verlang, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik mensen beoordeel of hun gedrag harmonieus is waardoor ik zelfvertrouwen ervaar in mijzelf uit angst voor hun oordeel om iets van mijzelf te durven tonen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik denk dat mensen niet zorgzaam en Zelfoprecht betrokken zijn bij het welzijn van mij of anderen waardoor ik mezelf toesta en aanvaard dat ik de reacties van mensen uit mijn omgeving test in hoeverre zij onvoorwaardelijk betrokken en zorgzaam zijn en blijven. Als en wanneer ik bewust reacties van mensen test, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik in mijzelf de goede vrede wil herstellen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat alles wat ik mij voor mijn geest haal gebaseerd is op eigenbelang, zelfoordeel en prestige om te bewijzen dat alles wat ik doe bekritiseert of belachelijk wordt gemaakt door anderen die mijn gedrag tóch zullen veroordelen of van negatief commentaar zullen voorzien. Als en wanneer ik naar aanleiding van mijn bijdrage kritiek verwacht, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik verlang naar saamhorigheid hetgeen verstoord raakt door mijn vermoeden dat gedrag van mensen plotsklaps kan omslaan in agressie of negativiteit.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik van anderen verlang dat zij in hun bejegening naar mij toe vriendelijkheid en betrokkenheid tonen voor de keuzes die ik maak zonder het idee te moeten hebben dat aan mijn bijdrage de consequentie is verbonden dat zij mij negatief beoordelen, lacherig doen of kritiek hebben op mij als mens, een mens die als oorspronkelijke eenheid Zelfoprecht en gelijk is aan Alle Leven. Als en wanneer ik aan mijn bijdrage de consequentie verbind dat dit door anderen anders geïnterpreteerd kan worden, anders dan ik voor ogen heb, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik richting bepaal op voorwaarde van de manier waarop dit door anderen wordt ervaren.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik veronderstel dat mensen die vriendelijkheid etaleren aan vriendelijk gedrag automatisch de consequentie verbind dat dit niet gemeend en onoprecht is. Als en wanneer ik twijfel aan de intenties van anderen, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik anderen beoordeel volgens mijn maatstaf waardoor Zelfoprecht contact onmogelijk is. 

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik vriendelijk ben tegen mensen uit angst om te voorkomen dat zij mij bekritiseren of negatief evalueren en mij zullen beoordelen op door hen bepaalde voorwaarden zoals materieel eigendom, uitstraling, uiterlijk en ander zichtbaar bezit zoals fatsoen normen. Als en wanneer ik door twijfels zwabber in mijn gedrag, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik verwacht dat mensen zich gedragen en conformeren conform mijn verlangen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij  niet anders kan herinneren dan dat tijdens mijn jeugd door mijn ouders en opvoeders positief of negatief gefocust werd op de wijze waarop mensen volgens hen wel of niet netjes gekleed waren, of het tuintje van de buren netjes verzorgd was, op niet afwijkende uiterlijke kenmerken of hen beoordeelde conform de fatsoensnormen die zij voor ogen hadden, alvorens door hen gevraagd werd naar beweegredenen en keuzes die mensen maakten om te zijn wie zij waren of wilde zijn. Als en wanneer ik aan keuzes van mensen consequenties en oordeel verbind, dan Stop ik en Adem. 

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij vaak geschaamd heb voor hun zelfingenomen, arrogante en veroordelend gedrag. Als en wanneer ik mij schaam voor gedrag van anderen, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik mijn normen hanteer conform informatie van mijn mind waarmee ik gedrag van anderen waarneem, interpreteer en beoordeel.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik het spuugzat ben om naar mensen te luisteren die alleen maar lopen te zeiken en klagen over dat wat er niet goed is aan anderen zonder verder te kijken dan hun neus lang is. Als en wanneer ik naar aanleiding van gedrag van anderen in mijzelf negativiteit ervaar, dan Stop ik en Adem.  Ik realiseer mij dat ik van anderen een bepaalde toezegging verwacht dat zij zich fatsoenlijk gedragen in mijn bijzijn, waardoor ik mij realiseer, zie en begrijp dat ik eisen verbind aan de manier waarop anderen zich dienen te gedragen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mensen ondersteun vanuit mijn verlangen dat zij zien wie ik werkelijk ben en voorbij kijken aan uiterlijk of materieel bezit. Als en wanneer anderen mij moeten bevestigen of de consequenties van mijn keuzes gerechtvaardigd en veroorloofd zijn, dan Stop ik en Adem.

Ik stel mijzelf ten doel dat ik de doelen die ik voor ogen heb niet langer gebaseerd zijn op positieve bevestiging van anderen en dat ik zelf de energie van verlangen en oordeel in mijzelf eerst onder ogen moet komen alvorens aan de keuze van gedrag van anderen consequenties te verbinden zoals ik heb gedaan door mensen te testen op betrouwbaarheid en veiligheid of hen te veroordelen voor hun keuzes die afwijken van mijn verwachtingsbeeld, waaraan ik de consequentie verbind dat mijn mind gedachten beter zijn.    

Ik stel mijzelf ten doel dat ik mijn verwachtingsbeelden onderwerp aan oprechte zelfvergeving alvorens uitspraken te doen die ik achteraf bijstel afhankelijk van de manier waarop anderen op mij reageren.       

Dag 416 the easy way

“Do what is right not what is easy’. Vandaag las ik dit citaat wat mij herinnerde aan de laatste chat met mijn buddy. Tijdens deze chat realiseerde ik mij dat ik tijdens het lezen van een tekst dat de woorden ervan voor mijn ogen beginnen te draaien. Tijdens de chat bespreken wij een gebeurtenis. Een abrupte beslissing die verkeerd en anders uitviel dan ik had verwacht.

Afgelopen week tijdens het invullen van een inschrijf formulier focus ik in de tekst op een afkorting. Naar aanleiding van de betekenis die ik aan deze afkorting toeken lees ik niet verder wat er geschreven staat. Nadat ik het formulier verzonden heb blijkt na een telefoontje met een medewerkster van het opleidingsinstituut dat ik een verkeerde opleiding heb ingevuld. De opleiding van mijn keuze gebruikt dezelfde afkorting als de opleiding die ik selecteer op het inschrijfformulier.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik naar aanleiding van dit telefoontje denk ‘ik laat geen positieve eerste indruk achter op de medewerkster’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik veronderstel ‘dat ik door mijn fout geen eerste goede indruk maak op de medewerkster.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat zij mijn geschiktheid voor deelname aan de opleiding vast en zeker negatief beoordeelt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik denk ik kan mij ook afmelden voor de opleiding.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik naar aanleiding van mijn fout bij het invullen van het inschrijfformulier mijn handeling negatief evalueer.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik betekenis toeken aan een afkorting op het formulier waardoor ik het formulier onjuist invul en mijn handeling en fout negatief interpreteer.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik door mijn gedachten veronderstel dat ik geen goede eerste indruk achter laat omdat ik een fout heb gemaakt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik kritiek heb op mijzelf nadat ik een fout maak.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik naar aanleiding van mijn interpretatie van de afkorting op het formulier veronderstel dat ik het formulier juist ingevuld heb.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik angst heb om fouten te maken, omdat ik denk dat ik door deze fout te maken negatief geëvalueerd wordt door de medewerkster die het formulier nakijkt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik het belangrijk vind dat wat ik doe door anderen positief geëvalueerd wordt omdat ik mij realiseer, zie en begrijp zodra ik door anderen positief bevestigt wordt omdat ik mijn negatieve zelfwaardering onderdruk.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in mijzelf weerstand ervaar ontstaat door mijn angst om fouten te maken.

Als en wanneer ik van anderen positieve bejegening verlang, dan Stop ik Adem. Ik realiseer mij dat ik mijn angst om iets fout te doen onderdruk en dat ik van anderen verwacht dat zij mij en wat ik doe onvoorwaardelijk positief bevestigen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik de negatief geladen energie van angst in mijzelf onderdruk naar aanleiding van mijn gedachte/oordeel ‘als’ ik iets fout doe ‘dan’ volgt hierop automatisch negatieve kritiek op mijn functioneren.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik naar aanleiding van het telefoontje van de medewerkster in mijzelf de negatief geladen energie van kritiek ervaar.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik van anderen verlang nadat ik veronderstel dat ik een fout heb gemaakt, mij realiseer zie en begrijp dat ik de ondersteuning van de medewerkster ervaar als kritiek op mijn functioneren.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik van een ander verlang dat men mij ondanks mijn fout tóch onvoorwaardelijk en met begrip positief moet bejegenen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik de ondersteuning van de medewerker ervaar als kritiek omdat ik haar ondersteuning door mijn angst om fouten te maken niet ervaar als positieve feedback.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in mijzelf de energie van het angstkarakter in mijzelf manifesteer naar aanleiding van mijn gedachte als ik een fout maak dan wordt ik door anderen veroordeelt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard de gedachte ‘ik mag geen fouten maken’ want anders volgt er kritiek van anderen op mijn functioneren. Als en wanneer ik mijzelf naar aanleiding van een fout bekritiseer en mijn handeling veroordeel, dan Stop ik en Adem.

Ik realiseer mij dat ik streef naar perfectie uit angst om fouten te maken.

Ik realiseer mij zie en begrijp dat ik mijn angst om fouten te maken bij voorkeur wil vermijden/ontvluchten.

Ik werd mij hiervan gewaar naar aanleiding van de correctie van de medewerker van het opleidingsinstituut waardoor ik mij gewaar werd van mijn gedachte ‘door mijn fout op het formulier laat ik geen eerste positieve indruk achter waardoor zij mijn geschiktheid voor deelname aan de opleiding vast en zeker negatief beoordeelt.’

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik kostte wat kost aan anderen wil bewijzen ‘dat ik geschikt ben’ en door mijn angst gedachten ‘ik ben ongeschikt’ fouten maken wil vermijden.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik veronderstel dat ik ongeschikt ben, participeer in de negatief geladen energie, die ontstaat door mijn gedachte om te falen, door het angstkarakter in mijzelf gemanifesteerd, mij realiseer zie en begrijp dat ik deze negativiteit in mijzelf wil onderdrukken of vermijden of dat ik van anderen verlang dat zij mij positief bejegenen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik denk ik kan fouten voorkomen/vermijden door bepaalde situaties te vermijden waarin ik de kans maak dat ik fouten kan maken, omdat ik veronderstel ‘als ik die situatie ontwijk, dan maak ik geen fout en dan wordt ik ook niet bekritiseerd’. Als en wanneer ik mijn functioneren negatief beoordeel en veroordeel, dan Stop ik en Adem.

Ik stel mijzelf ten doel dat ik zoals in dit voorbeeld beschreven, in het vervolg, een tekst grondig doorlees, mijn handeling controleer voordat ik op de button druk ‘formulier verzenden.’

Ik ga met mijzelf het commitment aan dat ik mij committeer aan de betekenis van het citaat ‘do what is right not what is easy.’

Ik stel mijzelf ten doel dat ik niet langer de makkelijkste weg kies nadat ik overweeg dat ik situaties waarin ik veronderstel dat ik fouten kan maken wil vermijden. Ik realiseer mij, zie en begrijp dat ik mijn angst dat ik kritiek krijg en ervaar naar aanleiding van mijn functioneren, ontstaat naar aanleiding van de woorden en gedachten die ik toeken aan deze handeling of situaties in mijzelf, de kans om fouten te maken in mijzelf oproept waardoor ik focus op het angstkarakter in mijzelf, dat ik mijzelf effectief kan ondersteunen door de weerstand die ik ervaar door te ademen.

Ik stel mijzelf ten doel dat ik de realiteit in mijzelf definieer en wat ik toeken aan woorden onder ogen kom in mijn blogs en de lessen en mijn handelingen, toezeggingen of voorbereiding die ik herdefinieer hierop afstem en richting bepaal zonder dat ik mij afhankelijk maak van de mening van anderen zodat ik mijn verantwoordelijkheid neem en de afspraken die ik maak daadwerkelijk zal wandelen.

 

Dag 402 part 1 Strange Selfdirective

Over welke effectieve kenmerken beschikt het archetype advocaat zodat ik met zelfvertrouwen en zelfrespect mijzelf effectief ondersteun zodat ik in staat ben zonder mind weerstand, frictie of emotionele reactie met mensen te communiceren.
De advocaat belichaamt een zelfdirectieve en levenslange toewijding aan pleiten voor de basis rechten van anderen in het openbare debat. Mensen die verwant zijn aan dit archetype hebben al vroeg een passie ontwikkelt voor het veranderen van sociale kwesties, vooral ten behoeve van iedereen.
Symbolisch hebben zij zich gewijd aan het inspireren van groepen of doelstellingen die die uit zichzelf niet van de grond kunnen komen. Ter vergelijking het archetype van de kluizenaar is duidelijk individueler en missen het vuur van de Advocaat voor het bevorderen van maatschappelijke veranderingen. De advocaat wil in de openbaarheid staan al is het maar door te schrijven of via kunst.
Ik stel mijzelf ten doel in het bepalen van mijn verbintenis met de eigenschappen van de advocaat in overweging te nemen in hoeverre ikzelf mijn leven laat bepalen door maatschappelijke doelstellingen en de bereidheid om actie te ondernemen.
Ik ga wil in ieder geval met mijzelf de verbintenis aangaan en stel mijzelf ten doel dat ik niet langer vanuit emotionele reactie en mind afscheiding hetgeen ik heb aanvaard en toegestaan binnen mijn fysiek awareness, dat ik als zodanig en onder invloed van mijn mind niet langer wil communiceren/reageren omdat ik mij realiseer zie en begrijp als e zodra ik mijzelf toesta dat ik vanuit mijn mind communiceer, niet articuleer vanuit zelfvertrouwen, zelfoprechtheid en zelfrespect en dat mijn mind reactie afscheiding genereert in de vorm van energie, wat niet in het belang is van Alle Leven.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik door mijn mind manier van communiceren mijzelf uit mijn fysiek awareness wegduw en mij vervolgens als een kluizenaar terugtrek.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik niet de groep ondersteun door de ratinglist te lezen, mijn afwezig zijn bij LF-chat’s en mijzelf afzonder van mijn afspraak dat deze aspecten onderdeel vormen van mijn journey into what’s best for all, mij realiseer zie en begrijp dat ik groepsleden en mijzelf niet mijn betrokkenheid toon.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik naar aanleiding van mijn positief geladen veronderstelling “zij voelt mij feilloos aan” verontwaardigd en gekrenkt reageer nadat ik een strange man wordt genoemd.
Als en wanneer iemand mij strange man noemt en ik in mijzelf de energie van afscheiding door verontwaardiging bespeur, dan Stop ik en Adem.
Ik realiseer mij dat ik emotioneel reageer op het woord ‘strange’ waardoor ik in mijzelf mind energie genereer naar aanleiding van dit woord.
Ik realiseer mij dat ik achteraf spijt heb van mijn keuze om haar uit mijn app. bestand te wissen en met name mijn keuze dat ik haar abrupt en zonder verdere uitleg negeer, mij realiseer zie en begrijp dat ik zelf niet op zo’n niet ondersteunende manier bejegend wil worden.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik achteraf spijt heb van mijn keuze dat ik zonder uitleg over de aanleiding van mijn keuze de account gegevens van de dame uit mijn app. vriendenlijst verwijder.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik wel tevreden ben met haar positieve feedback zodra ik mij identificeer met haar goede/positieve eigenschappen nadat zij mij complimenten heeft gegeven.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard zodra ik participeer in mijn mind energie verontwaardiging, mij realiseer zie en begrijp dat IK mijzelf toesta dat ik mijn fysiek Gewaarzijn door overeenkomstige mind energie laat besturen, waardoor ik mijn achteraf realiseer dat ik spijt heb van mijn keuze omdat ik participeer in mijn mindbewustzijnssysteem hetgeen de energie van frustratie en verontwaardiging produceert, informatie bevat waarop ik mijn keuze baseer om haar zonder uitleg te verwijderen uit mijn app. bestand.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn negatief geladen mind energie projecteer op omstanders omdat ik veronderstel dat zij mij volgens mijn interpretatie negatief bejegenen waardoor ik onder invloed van het woord strange in mijzelf bepaal dat ik dit woord ervaar als kritiek en negatief geladen omdat ik vervolgens negatief reageer en mijzelf afzonder van mijn fysiek Gewaarzijn, reageer op een manier die het eenheid en gelijk zijn principe in mijzelf niet effectief ondersteund.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard zodra iemand afwijkt van mijn positieve beeld hetgeen ik van anderen verwacht in de manier waarop zij met mij communiceren en zodra dit afwijkt van mijn verlangen dat ik positief bejegend wil worden, mijn reactie naar aanleiding van het woord strange niet stop en vervolgens participeer in de energie van gekrenktheid en verontwaardiging hetgeen ik in mijn wegduw reactie manifesteer.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat mijn positieve beeld/imago aan gruizelementen gaat omdat de vrouw mij een ‘strange man’ noemt de onderdrukte energie die plakt aan het woord strange mij bestuurt, mij onvoldoende realiseer, zie en begrijp dat ik mijn onderdrukte energetische reactie nog onvoldoende onder ogen ben gekomen.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik de dame wegduw naar aanleiding van mijn participatie in mijn negatief geladen reactie en omdat ik participeer in de energie van verontwaardiging haar in eerste instantie verantwoordelijk maak voor mijn reactie, mij onvoldoende realiseer, zie en begrijp dat ik haar dankbaar kan zijn voor dit Gewaarzijn dat existeert binnen mijn mindbewustzijn,
wordt vervolgd.

Dag 401 I commit myself

‘Zij voelt mij feilloos aan, zo dacht ik!!!’ “Out of the blue” noemt zij mij korte tijd later een ‘strange man’. Omdat ik haar opmerking absoluut niet verwacht reageer ik geschokt en later verontwaardigd. Naar aanleiding van feedback van mijn buddy realiseer ik mij dat ik mijn afhankelijkheid van positieve feedback, energie van anderen waarmee ik mijn tekort aan zelfvertrouwen voedt, tijdens de les besproken heb. “So – I suggest focusing your Self-Forgiveness on desiring to feel confident through feedback from others, because you believe that you cannot be confident in and of yourself”.

Zie voor context vorige blog

Ik ga met mijzelf de verbintenis aan dat ik niet langer van mensen uit mijn omgeving verlang dat zij mij onvoorwaardelijk moeten accepteren zoals ik ben en veronderstel dat zij mij daarmee van positieve energie voorzien omdat dit betekent dat ik mij nog steeds afhankelijk opstel van positieve feedback van anderen uit mijn omgeving om in mijzelf confidence en zelfrespect te ervaren.

Ik ga met mijzelf de verbintenis aan dat ik niet langer denk dat de dame/ander in kwestie mij feilloos aanvoelt omdat de ander mij niet kan aanvoelen overeenkomstig mijn gedachten die ik niet uitspreek.

Ik stel mijzelf ten doel dat ik anderen die bekend zijn met het verzorgen van bijvoorbeeld presentaties kan vragen hoe zij hun gebrek aan zelfvertrouwen overwonnen hebben.

Als en wanneer ik naar aanleiding van een externe reactie/opmerking die afwijkt van mijn veronderstelling dat mensen mij feilloos aanvoelen verontwaardigd ben, dan Stop ik en Adem.

Ik ga met mijzelf de verbintenis aan zodra ik denk dat ik onheus bejegend wordt mijzelf stop en adem.

Ik stel mijzelf ten doel zodra ik denk dat ik vals beschuldigd wordt, naar aanleiding van de woorden van een ander en emotioneel reageer mijzelf niet met woorden verdedig en wel mijn reactie dooradem.

Ik ga met mijzelf de verbintenis aan dat ik bij een emotionele verontwaardiging niet iemand blok of verwijder uit mij app lijst.

Ik stel mijzelf ten doel dat ik mijn wetenschap/veronderstelling dat ik onheus bejegend wordt impliceert dat ik een andere bejegening verwacht/verlang, dan Stop ik en Adem.

Ik stel mijzelf ten doel hetgeen ik van een ander verlang in mijzelf onder ogen moet komen.

Ik ga met mijzelf de verbintenis aan zodra ik niet perfect handel en afwijk van mijn veronderstelling dat ik alleen goed ben als ik vol zelfvertrouwen ben dan Stop ik en Adem.

Ik ga met mijzelf de verbintenis aan als ik mijn keuze bepaal, mij niet langer laat beïnvloeden door de feedback van anderen, vasthoud aan mijn keuze en als en wanneer ik ondanks mijn Gewaar zijn tóch getriggerd door externe informatie verontwaardigd reageer, dan Stop ik en Adem.

Ik stel mijzelf ten doel naar aanleiding van externe informatie, in relatie staat met de negatief geladen energetische informatie in mijn mind, participeer in krenking en vervolgens irritatie en boosheid ervaar, voor mij aanleiding is dat ik mijn keuze om in contact te blijven bijstel, aanpas of ontwijk. Ik realiseer mij wil ik eigenlijk wel in contact zijn met anderen of leef ik liever als einzelgänger?

Ik stel mijzelf ten doel dat ik mij realiseer zodra ik in reactie schiet dat ik een deurtje openzet Gewaar ben van mijn energetische reactie in mijn mind, ervaar als informatie waarvan ik kan leren.

Ik stel mijzelf ten doel dat ik strengheid en afkeurend gedrag niet moet afkeuren omdat ik dan participeer in de energie van afkeuring en strengheid.

Ik stel mijzelf ten doel als ik van anderen perfectie verwacht en verlang dat zij mij moeten begrijpen en hun woorden beter moeten kiezen dat ik mijnverwachting in mijzelf onder ogen moet komen.

Ik ga met mijzelf de verbintenis aan dat ik de informatie in mijn mind gebruik als informatie waardoor ik reacties gewaar ben in mijzelf die ik in een volgende blogs definieer en herdefinieer.

Dag 400 Part 2 the lawyer sleeps.

Zij voelt je feilloos aan. Zo dacht ik!!! “Out of the blue” noemde zij mij een strange man. Omdat ik deze opmerking absoluut niet had verwacht reageer ik verontwaardigd.

Zie voor context vorige blog.

Zelfvergeving

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik van mensen uit mijn omgeving verlang dat zij mij onvoorwaardelijk accepteren zoals ik ben.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik dacht dat de dame in kwestie mij feilloos aanvoelt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik door een wijziging in mijn veronderstelling, dat mensen/de dame uit mijn omgeving mij feilloos aanvoelen, verontwaardigd was naar aanleiding van haar/een opmerking via een app. bericht. Als en wanneer ik naar aanleiding van een externe reactie/opmerking die afwijkt van mijn veronderstelling dat mensen mij feilloos aanvoelen verontwaardigd ben, dan Stop ik en Adem.

Ik realiseer mij dat ik naar aanleiding van haar opmerking dat ik volgens haar een dubbelrol speel, boos en geïrriteerd ben, ondanks de wetenschap dit tweede profiel is absoluut niet door mij aangemaakt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard omdat ik denk dat ik onheus bejegend daarom denk dat ik vals beschuldigd wordt, naar aanleiding van de woorden van een ander, emotioneel reageer, mijzelf eerst verdedig en haar vervolgens blok en verwijder uit mij app lijst, ondanks de wetenschap dat ik onheus bejegend wordt impliceert dat ik een andere bejegening verwacht/verlang. Als en wanneer ik onheus bejegend wordt mij realiseer zie en begrijp dat ik van iemand anders, ander gedrag verlang, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat wat ik verlang onder ogen moet komen alvorens ik in reactie schiet omdat ik zo nodig afscheiding wil manifesteren. duh.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard ondanks dat ik absoluut zelf geen tweede profiel heb aangemaakt uit communicatie en contact ben gestapt.
Als en wanneer ik emotioneel reageer omdat ik veronderstel dat ik vals beschuldigd wordt mij realiseer zie en begrijp dat ik in dit voorbeeld specifiek reageer op de woorden strange man….wordt vervolgd in volgende blog.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik uit contact blijf/ga met mensen naar aanleiding van de opmerking strange man. Ik realiseer mij dat ik naar aanleiding van de woorden stange het woord loser herinner.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat zij S mij in het bijzijn van anderen een loser heeft genoemd. Als en wanneer naar aanleiding van de woorden/opmerking/mimiek/lichaamshouding van een ander gekrenkt voel, dan stop ik en Adem.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik denk dat ik altijd feilloos moet zijn in mijn gedrag en reactie. Als en wanneer ik niet perfect handel en afwijk overeenkomstig mijn veronderstelling dan Stop ik en Adem.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn keuze vaak bepaal, nadat ik mij laat beïnvloeden door de feedback van anderen, informatie betreft die ik in mijn mind hiermee vergelijk.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik naar aanleiding van externe reactie/ feedback, in mijzelf vaak ervaar als kritiek.
Als en wanneer ik ondanks mijn Gewaar zijn getriggerd door externe informatie verontwaardigd reageer, dan Stop ik en Adem.
Ik realiseer mij dat naar aanleiding van externe informatie, in relatie staat met de negatief geladen energetische informatie in mijn mind, participeer in krenking en vervolgens irritatie en boosheid ervaar, voor mij aanleiding is dat ik mijn keuze om in contact te blijven bijstel, aanpas of ontwijk. Ik realiseer mij wil ik eigenlijk wel in contact zijn met anderen of leef ik liever als einzelgänger?
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik door kritiek van mijn omgeving gekrenkt reageer. Als en wanneer ik vanuit mind reactie articuleren, dan stop ik en Adem.
Als en wanneer ik naar aanleiding van mijn veronderstelling dat de dame in kwestie mij feilloos aanvoelt, omdat zij mij kort daarvoor een compliment gaf en vervolgens dat ik zie, begrijp en mij realiseer dat ik “out of the blue” mijzelf beschuldigd, mij realiseer, zie en begrijp dat haar opmerking bij mij de gedachte “idioot” (strange man) opriep nadat zij mijn foto op een profiel zonder mijn naam zag staan waarop ik dacht “idioot jij denkt dat ik niet oprecht ben”, mij realiseer zie en begrijp dat ik door mijn woorden strange man en idioot te denken afscheiding in mijzelf manifesteer niet participeer in dat wat het beste is voor Alle Leven waarin het eenheid en gelijk principe voor Alle Leven centraal staat.
Ik realiseer mij dat wij tot aan dit moment van beschuldiging – ik voel mij kritisch en onheus bejegend door haar opmerking strange man – waren wij met elkaar in gesprek omdat zij mij kort daarvoor nog een compliment gaf, hetgeen ik als positief heb ervaren.
Ik realiseer mij dat haar opmerking – strange man – voor mij aanleiding was – als negatief geladen heb ervaren – om haar vervolgens uit mijn app. lijst te blokken.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik overweldigd door mijn gedachte/backchat “idioot, wie denk jij dat je bent, doe is effe normaal” in mijzelf als positieve energie heb ervaren in tegenstelling tot de negatieve energie die ik in eerste instantie heb ervaren omdat ik mij in mijn oprechtheid miskend voelde.
Ik realiseer mij zie en begrijp dat ik dacht dat zij haar complimenten oprecht bedoelde en vervolgens backchat en bevestiging ervaar dat vrouwen onbetrouwbaar zijn omdat zij onvoorspelbaar reageren. Zij switchen van positief – naar negatief. Ik realiseer mij dat ik vanuit mijn mind onbewust focus op de negatieve aspecten onbetrouwbaar -en onvoorspelbaarheid. Door deze aspecten in mijzelf te voeden met energie die ontstaat door mijn reactie = de vrouw blokken/bevriezen en ontvluchten, ontvlucht ik overeenkomstige aspecten binnen mijn mind.
Omdat ik dit thema – emotioneel reageren en mensen wegduwen, waardoor ik niet toegankelijk ben voor contact – kort daarvoor heb besproken tijdens de kinesiologie chat realiseerde ik mij dat de advocaat in mij even in slaap was gevallen.
Als en wanneer de advocaat in mij niet van zelf-respect articuleert, dan stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat naar aanleiding van mijn veronderstelling “zij voelt je feilloos aan, zo dacht ik naar aanleiding van haar opmerking strange man “Out of the blue” zij mij kort daarop een strange man noemde, haar opmerking voor mij absoluut onverwacht kwam waarop ik verontwaardigd reageerde.
Ik stel mijzelf ten doel dat ik mij realiseer zodra ik in reactie schiet dat ik een deurtje openzet Gewaar ben van mijn energetische reactie in mijn mind, ervaar als informatie waarvan ik kan leren.
Ik stel mijzelf ten doel dat ik minder streng en afkeurend ben mijzelf, mijn gedrag en gedrag van anderen niet moet afkeuren.
Ik stel mijzelf ten doel realiseer als ik van het gedrag van anderen perfectie verwacht en verlang dat zij mij moeten begrijpen en hun woorden beter moeten kiezen, ondanks mijn reactie daarop, dat ik mijn beschuldiging in mijzelf onder ogen moet komen en gebruik als informatie zoals ik in deze blog gewaar ben van de woorden strange man in mijzelf reacties gewaar ben die ik in een volgende blog verder definieer en herdefinieer.
De realisatie “strange man – idioot” wordt vervolgt.

 

Dag 399 De lawyer in me sleeps.

Zij voelt je feilloos aan. Zo dacht ik!!!

Kort geleden zei mij iemand “out of the blue” dat zij mij ervaarde als een strange man. “Out of the bleu” = absoluut onverwacht.

Bijwoord = unexpectedly -niet verwacht.

Bijvoeglijk naamwoord = unlooked-for – onverhoopt; unanticipated – niet verwacht, onvoorzien of niet voorspeld, unforeseen – insurance to protect yourself against unforeseen circumstances = verzekering om jezelf te beschermen tegen onvoorziene omstandigheden.
Tijdens een kinesiologie chat realiseerde ik mij dat ik van mensen uit mijn omgeving verlang dat zij mij onvoorwaardelijk accepteren zoals ik ben. Omdat ik dacht dat de dame in kwestie mij feilloos aanvoelt was ik verontwaardigd door deze opmerking via een app bericht. Volgens haar speel ik een dubbelrol omdat ik op een site, waar ik een profiel heb aangemaakt, volgens haar nog een tweede profiel heb aangemaakt. Ik schoot in de verdediging omdat ik boos werd en geïrriteerd.
Tijdens de kinesiologie chat realiseerde ik mij vervolgens als ik in mijn beleving onheus bejegend en volgens mijn interpretatie beschuldigd wordt, emotioneel kan reageren. Zo ook in dit geval. Nadat de dame haar woorden aan mij typte, heb ik mij eerst verdedigd. En vervolgens heb ik haar geblokt en uit mij app lijst verwijderd. In de wetenschap dat ik geen tweede profiel heb aangemaakt, vind ik achteraf mijn, omdat ik door mijn negatieve mind reactie overweldigd werd, uit communicatie en contact ben gestapt, “not-done”.
Ik realiseer mij dat ik mijn gedrag nog eens veroordeel en mijzelf dubbel-beschuldig. Alsof ik altijd feilloos zou moeten zijn. Ik realiseer mij door de kinesiologie chat en mijn toewijding aan mijn schrijfproces dat ik aan het leren ben en minder streng mijzelf en mijn gedrag moet afkeuren. Ik realiseer mij ook dat ik van het gedrag van anderen perfectie verwacht en verlang dat zij mij moeten begrijpen en hun woorden beter moeten kiezen, ondanks mijn reactie daarop.
In de kinesiologie chat kwam het Arche type van de advocaat naar voren. Mijn vraag bij aanvang van deze chat was/ het startpunt – “ik laat mij in mijn keuze vaak beïnvloeden door de feedback van anderen. En vervolgens naar aanleiding van deze externe reactie/ feedback vaak ervaar als kritiek en vervolgens mijn keuze om in contact te blijven bijstel of aanpas omdat ik overweldigd wordt door de negatieve energie, waar ik positieve bejegening verlang, innerlijk in mijzelf Gewaar ben.
Het archetype van de advocaat en dit specifiek omdat de oplossing dus zou zijn om mijn eigen advocaat te zijn in termen om mijzelf meer zonder mind reactie te articuleren/uit te drukken. Een advocaat is iemand die zonder emoties of reacties een zaak articuleert. Dus het is een kwestie van mezelf te kunnen articuleren zonder emotioneel conflict of reacties aan te koppelen. Naar aanleiding van mijn veronderstelling dat de dame in kwestie mij feilloos aanvoelt, omdat zij mij kort daarvoor een compliment gaf en vervolgens “out of the blue” beschuldigde, riep bij mij de gedachte “idioot” op.
Ik backchat/dacht jij ziet mijn foto op een profiel zonder mijn naam erbij en jij denkt dat ik niet oprecht ben.
Tot aan dit moment van beschuldiging waren wij met elkaar in gesprek. Haar opmerking was voor mij aanleiding om haar vervolgens te blokken. Overweldigd door mijn gedachte/backchat “idioot, wie denk jij dat je bent, doe is effe normaal” ervaarde ik in mijzelf negatieve energie omdat ik in mijn oprechtheid miskend voel.
Omdat ik dit thema – emotioneel reageren en mensen wegduwen, waardoor ik niet toegankelijk ben voor contact – kort daarvoor heb besproken tijdens de kinesiologie chat realiseerde ik mij dat de advocaat in mij even in slaap was gevallen. lol.
Zelfvergeving op deze realisatie volgt in mijn volgende blog.

Thanks. 

 

Dag 355 Avoidance turning away

Avoidance – turning away, dodging, shunning.

Dance to avoid some risk.

Today I realized something in me after I made my decission that I avoid go to an meeting appoitment. After I did this turn away behave, this realization came up.I realize, see and understand I am not happy with this turn into my mind and regret my behave. I know I realy knowing I am still learning from my journey into equility Life.

Thus after I made my walk and turn away descission an thought realization came up into my mind. I realized I keep away from doing this specific something because I am in fear. Thus I am investigate how loyal are people to themselves, the way in which they concerning and really ready giving me affection, support, understanding and listening ears after asking me why did you not show up today.

I realize, see and understand I am examine which meaning I have not go to this meeting appointment today because I am expecting something within me, longing for others will/should give me, or not, protection, reflected by my fear projection.

Because last week I had an appointment with someone else from this todays organization and therefore I am thinking I am not allowed/welcom and they do not let me go inside today.

I forgive myself for accepting and allowing myself avoid go to an appointment I made expecting I am not allowed/welcom.

I forgive myself for accepting and allowing myself thinking I am not welcom in this world and reality that’s why they do not let me in and when they let me in I am still afraid for the unknowing.

I forgive myself for accepting and allowing myself apply myself to my imaginary thought and image I will be denied by the doorman at my arrival after my access card which I place in front a sensor reflects green lights and today I saw this already in my mind will give me red light and after this an angry doorman.

I forgive myself for accepting and allowing myself that I have made my descission turning away from my responsibility go to this meeting appointment.

I forgive myself for accepting and allowing myself investigate what reactions people have in response to my choice.

I forgive myself for accepting and allowing myself the response I am longing for is which meaning someone else attaches after I avoid going tot his appointment and being not involved to my commitment.

I forgive myself for accepting and allowing myself investigate others loyalty thinking shall and did they really missed my todays presence.

I forgive myself for accepting and allowing myself my current behave testing other peoples reactions after I decide not go to todays appointment.

I forgive myself for accepting and allowing myself I justify my behavior because I want to test reactions of others whether they are impaired willing to look after my todays welfare.

I forgive myself for accepting and allowing myself I test their understanding

I forgive myself for accepting and allowing myself testing others whether they are concerned about my well-being

I forgive myself for accepting and allowing myself I again decided to test people’s reactions after my decision I realize, see and understandthat I gota lot of criticismofmyfather

I forgive myself for accepting and allowing myself my I used criticism as a motif to test others loyalty

I forgive myself for accepting and allowing myself I am still longing or/and expecting the possibility that I may or may not get criticism

I forgive myself for accepting and allowing myself I have think I may or I may not get criticism

I forgive myself for accepting and allowing myself that I am thinking I may or I may not get criticism from others so I think I have to investigate them and now you see their bad reality Jan because from others I always get, because I am still thinking they give me this criticism.

I forgive myself for accepting and allowing myself I give me this criticism expectation because I am also longing for their understanding and unconditional, absolute, unqualified, implicit, unconditioned support which is not subject to any negative condition/criticism.

I forgive myself for accepting and allowing myself I am still expecting the negative criticism

I forgive myself for accepting and allowing myself I am still longing the positive unconditional support and understanding which is no longer charged with criticism.

When and I see myself longing the positive unconditional support and understanding from others, I stop, I breath.

When and I see myself expecting the negative criticism, I stop, I breath.

I realize, see and understand I am still involved into my own longing and my own suppressed expectations getting loyal support and understanding from others.

And thus I commit myself support others with understanding giving them the support, the directive equality Living words which I live in my Life, world and reality, not longer turning away from this direction and walk my unconditional support and understanding and I’ve decided that it’s time to stop hiding by walking my avoidance dance and want to stand for equility and oneness.

See more

 

Dag 341 wallow in self-pity

Nadat een afspraak wordt afgezegd ervaar ik dit nieuws als tegenslag.

Als en wanneer ik tegenslag ervaar door een verandering in mijn verwachting, dan stop ik en adem ik.

Ik realiseer mij dat ik veronderstel ik heb een afspraak dat een ander zich overeenkomstig mijn beeld en gedachte gedraagt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in de veronderstelling ben ‘ik heb een afspraak’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in mijn gedachten er vanuit ging dat een mondeling toegezegd overeen gekomen afspraak qua datum en dagdeel daadwerkelijk zou doorgaan.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard toen de afspraak gecanceld werd verontwaardigd was over de opmerking van mijn gesprekspartner want ‘als ik de afspraak in mijn agenda had geschreven was het een officiële afspraak, en dan was ik er wel geweest.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik deze wijziging ervaar als tegenslag.

Ik realiseer mij dat ik deze redenering ervaar als unfair, onverschillig en laconiek. Omdat ik er vanuit ging dat de afspraak zou doorgaan, dat ik kon vertrouwen op de woorden van de ander, die mijn argument wegwimpelde met argumenten, daardoor voelde ik dat mijn bijdrage niet gehoord werd waardoor ik mij gezien voel.

Ik realiseer mij dat ik verlang naar de ongeschreven regel waarin ik verlang naar onvoorwaardelijke steun, betrouwbaarheid en bereidheid om elkaars argumenten aan te horen alvorens over te gaan tot een onverschillige reactie/conclusie.

Ik realiseer mij dat ik verlang naar onvoorwaardelijke steun, nabijheid, begrip, dialoog en aanwezigheid volgens het beeld, woorden en gedachten, hetgeen ik toeken en verwacht bij deze aspecten.

Ik realiseer mij dat onvervulde verlangens een gevoel van frustratie kunnen veroorzaken. Over het algemeen komt men deze emotie snel te boven in de verwachting dat het beoogde doel alsnog bereikt zal worden, of door de realisering dat het toch niet zo belangrijk was.

Vanaf het moment dat ik mij realiseerde dat de afspraak niet door ging wilde ik mijn gesprekspartner niet meer spreken of zien (ik ben niet zo belangrijk want mijn mind verlangen, energie toevoer, blijft onvervuld). Om deze emotie snel te boven te komen kijk ik verder zoeken/kijken naar ander/vervanging/contact. Vervanging van frustratie kan ook door een ander middel worden vervuld: alcohol, chocolade, masturberen, roken enz.

In het voortbestaan van negatief geladen verlangens blijft ook de verslaving van de behoefte aan het tekort van vervulling bestaan. Behoefte aan tekort aan vervulling blijft namelijk bestaan zolang de energie van emotie in mijzelf bestaat. Deze emotie is ontstaan omdat ik mijn ontevredenheid wil bevredigen.

Als en wanneer ik ontevreden ben door een wijziging in afspraak die ik in mijzelf als waarheid ervaar, dan stop ik en adem ik.

Ik realiseer mij dat mijn tevreden zijn mijn verwachting is waardoor ik verlang naar elementen die mij tevreden stemmen. Omdat ik de laatste weken primair ontevreden en teneergeslagen ben focus ik op de negatieve aspecten van deze wijziging waardoor ik mij gewaar wordt dat ik niet voldoende aandacht krijg die mijn behoefte en tekort/leegte opvult/vervuld waarmee ikzelf de vervulling van ontevredenheid voedt waaruit destructieve gedachten opploppen waaruit fysieke klachten en gedachten aan alcohol toenemen om dit teveel aan onvervulde energetische ontevredenheid te stabiliseren waardoor mijn onvervuldheid door tegenslag als reactie blijft voortbestaan.

Ik heb dit met mijn buddy besproken tijdens onze wekelijkse chat. Naar aanleiding van dit Skype-gesprek kom ik tot de conclusie: hetgeen ik verwacht waarnaar ik verlang als dit wijzigt dat ik mij wentel in zelfmedelijden hetgeen ontstaat door mijn verwachting en veeleisendheid.

Mijn mind-zelf-bewustzijn dat verlangt en eist dat de ander zijn onvoorwaardelijke aanwezigheid zelfeerlijk wandelt/leeft. Ik realiseer mij dat mijn gedachte nogal dwingend en veeleisend zijn. Nadat de afspraak werd gecanceld was ik geïrriteerd, teleurgesteld en boos door het afzeggen van de afspraak. Omdat het anders gaat dan hetgeen ik verwacht en verlang anders gaat.

Mijn gesprekspartner wilde mij ontmoeten op een ander tijdstip hetgeen ik genegeerd heb. Dus de afspraak wijzigt, wijkt af van mijn verwachting waardoor ik het contact laat verwateren. Ik realiseer mij naar aanleiding van het Skype gesprek met mijn buddy dat ik niet geleerd heb hoe ik kan omgaan met tegenslag en teleurstelling.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik naar aanleiding van een wijziging in afspraak teleurgesteld ben in hetgeen ik als verwachting en verlangen in mijzelf veronderstel bepaal waaraan door de ander niet wordt voldaan.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn verwachtingspatroon en verlangen niet adequaat kon doorademen waardoor ik naar aanleiding van de afzegging frustratie, frictie, weerstand en teleurstelling heb ervaren hetgeen ik mij gewaar ben en ervaar als pijn in mijn kaken, mond en tanden die pijnlijk aanvoelen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij realiseer dat ik ‘leur’ naar aandacht en contact mijn korte termijn verlangen voedt om ‘craving’ te ervaren, hetgeen ik verlang en verwacht omdat ik aandacht wil krijgen van mijn gesprekspartner.

Als en wanneer ik naar craving verlang dan stop ik en adem ik.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat de term ‘leur’ verwijst naar verlies, het verlies van controle over de realisatie van mijn verlangen waaruit ik tevredenheid en bevrediging genereer, omdat de afspraak gecanceld wordt confronterend voor mij associeer met verlies van aandacht hetgeen ik genereer uit het contact met mijn gesprekspartner waaruit ik energie genereer hetgeen mij een gevoel van tevredenheid en bevrediging bezorgd.

Als en wanneer een afspraak waar ik naar verlang gewijzigd wordt, dan stop ik en adem ik.

Ik realiseer mij dat mijn frictie ontstaat door mijn mind die vecht tegen de teloorgang van haar mind existentie/ bestaan als energie die verlangt naar contact met mijn gesprekspartner, die fungeert als middel om mijn mind tekort van ‘tevredenheid’ ‘bevrediging’ te herstellen. Door de wijziging in afspraak verlies ik het contact met mijn fysiek want mijn mind ervaart dit verlies als een angst/tekort aan aandacht waardoor het gevoel van ontevredenheid en lust blijft voortbestaan hetgeen in mijn mind resulteert in frictie en frustratie hetgeen mij blokkeert niet langer verlang om contact te onderhouden met mijn gesprekspartner en haar wegduw om mijn positieve mind gevoel veiligheid te stabiliseren.

Ik vergeef mezelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in relatie tot een verandering in afspraak die ik veronderstel ervaar als tegenslag

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik verlang naar onvoorwaardelijke betrouwbaarheid, bereidheid, aanwezigheid en aandacht voor de vervulling van mijn verlangen.

Ik vergeef mezelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik aan een afspraak waarde toeken in de vorm dat ik verwacht dat de afspraak door gaat

Ik vergeef mezelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik daarom geen rekening houdt met het feit dat de persoon waarmee ik de afspraak maak een andere interpretatie toekent aan een afspraak maken

Ik vergeef mezelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik verwacht dat een afspraak maken betekent dat ik kan vertrouwen dat de afspraak doorgaat

ik vergeef mezelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat deze afspraak een mondelinge toezegging was die ik ervaar als definitieve afspraak en bindend/onvoorwaardelijk

Ik vergeef mezelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik irritatie en teleurstelling ervaar naar aanleiding van een wijziging in afspraak

Ik vergeef mezelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik bij tegenslag de kont tegen de krib gooi en contact vermijd met de persoon die de afspraak niet nakomt en mij vervolgens wentel in zelfmedelijden

Als en wanneer ik bij tegenslag mensen wegduw en uit contact ga, dan stop ik en adem ik.

Ik realiseer mij dat ik contact verbreek als ik mijn zin niet krijg een patroon is dat als een rode leven door mijn leven loopt.

wordt vervolgd…..

Dag 337 Recognizing the mood swing in me as me

Hoe herken ik de smaak van een vijg? Omdat ik terug ga naar een ervaring met de smaakbeleving vijg. Hoe herken ik in mijzelf een verandering van werkelijkheid? Zodra mijn waarheid wijzigt realiseer ik mij dat ik innerlijk boos, verongelijkt of verwijtend reageer.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in mijzelf boosheid ervaar.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard door mijn boosheid verongelijkt en innerlijk verwijtend reageer op mijn collega de verandering is die ik signaleer in mijzelf tijdens een driegesprek.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik denk dat in dit overleg alle aandacht van de coördinator gericht is op mijn collega.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik veronderstel dat de aandacht van de coördinator primair gericht is op mijn collega, die geen oog heeft voor mij waarop ik denk ‘luister verdomme eens naar mijn bijdrage’ ‘naar mijn inzicht, naar mijn versie voor een passende oplossing’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik denk dat de coördinator en mijn collega denken dat mijn bijdrage er niet toe doet?

Als en wanneer ik gedachten die ik veronderstel toeken aan mijn collega en de coördinator, dan stop ik en adem ik. Ik realiseer mij, zie en begrijp dat ik degene ben die mijn gedachten denkt, en dat ik denk dat mijn bijdrage er niet toe doet, onbelangrijk is, niet waardevol.

Ik ga met mijzelf de verbintenis aan zodra ik overmand raak door frustratie, boosheid en verwijt, dan stop ik en adem ik.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijzelf misken

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard de gedachte dat ik wordt gekleineerd, door anderen onzichtbaar gemaakt en denk dat mijn collega’s denken dat ik onnozel ben, want/omdat zij, mijn dominante vrouwelijke collega’s voor beslissen en tot een besluit komen zonder overleg met mij, dus óók voor mij beslissen welke koers wij moeten en zullen varen.

Ik realiseer mij dat ik mij door deze gedachten te denken afhankelijk maak van de invloed, zie, begrijp en onderken dat ik daarom mijn collega’s ervaar als dominant omdat ik aan hun gedrag macht en kracht toeken waardoor ik mijzelf kleiner maak dan zoals mijn bijdrage aan dit overleg bedoeld is. Ik realiseer mij dat ik mijzelf buiten het overleg plaats waardoor ik verzuim mijn bijdrage te leveren aan een passende oplossing en mogelijkheid.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik denk/verlang tijdens deze momenten naar een mannelijke collega waarvan ik veronderstel dat overleg met een man veel gemakkelijker en ongecompliceerder zou kunnen verlopen.

Ik realiseer mij dat ik een allergie, weerstand en frictie heb opgebouwd in mijzelf vergezeld van backchat die mij laten zien en doen begrijpen dat ik zelf de denker ben in mijn mind die veronderstelt en allerlei fratsen verzint die ik ooit ergens in mijn leven heb aanvaard en toegestaan aan dit overleg totaal nul toegevoegde waarde heeft. Ik realiseer mij dat ik in overleg met vrouwen vooraf denk zij zijn dominant, overheersend, bazig, bepalend, dwingend, zij houden geen rekening met mijn bijdrage, zij zien mij niet staan, ik ben onderdanig aan hun nukken en ik moet mij aanpassen aan hun gedrag om de goede vrede te bewaren. Vaak ben ik in mijn mimiek lacherig omdat ik de weerstand die ik in mijzelf genereer/manifesteer wil weglachen. Omdat ik mijn mond houdt bouw ik spanning op in mijn kaken, nek, vingers en linker knie. Ik realiseer mij dat ik zwijg omdat ik mijn boosheid, verongelijkt zijn en verwijten wil onderdrukken, gedrag dat ik wil vermijden en ontvluchten omdat ik daar misselijk van wordt en bang voor ben. Waaruit reacties kunnen ontstaan die ik associeer met gedrag hetgeen de goede vrede bedreigd in de vorm van verbaal geweld, ruzie, scheldpartijen en agressief gedrag, waardoor ik mijn innerlijk gevoel van zekerheid en veiligheid verlies.

Ik realiseer mij dat ik zwijg omdat ik de goede vrede, vredelievendheid en vriendelijkheid, hetgeen het beste is voor Alle Leven, eerst in mijzelf wil herstellen.

In een flits realiseer ik me ‘ik stop ermee’. Ik loop weer weg uit dit project, uit deze voor mij frustrerende situatie die in mijzelf irritaties en deze reacties oproept. Ik realiseer mij dat dit patroon, keuzes in mijn leven kenmerkt waarin ik wegloop als ik deze weerstand ervaar omdat ik niet wist hoe ik moest omgaan met vergelijkbare eerdere situaties waarin ik boosheid, verongelijktheid en verwijten naar anderen toe ervaar omdat ik deze reacties in mijzelf verafschuw. Ik ervaar schaamte, verdriet, spijt en teleurstelling en ook wrok als ik aan mensen uit mijn omgeving terugdenk die in mijn bijzijn verbaal en of fysiek agressief waren in hun gedrag. Ik denk ook aan de onveiligheid, onbegrip en onvoorspelbaarheid die ik heb ervaren. Aspecten en kenmerken van mijn mind die ik als zodanig in mijzelf heb aanvaard en toegestaan waardoor ik geregeld zelfmedelijden ervaar.

Wordt vervolgd met meer zelfvergeving op mijn reacties.