Dag 403 part 2 Strange

Vervolg vorige blog herdefiniëren van het woord strange dat het startpunt vormt voor mijn negatief geladen mindbewustzijnreactie hetgeen ik in mijzelf ervaar in relatie tot de woorden ‘Strange-man’.
In relatie tot het woord strange realiseer ik mij achteraf in relatie tot de woorden ‘strange man’ dat ik mijzelf verontwaardiging bespeur. Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in relatie tot de woorden Strange man in mijzelf een emotioneel negatief geladen energetische reactie ervaar. Als en wanneer ik in mijzelf verontwaardiging ervaar, dan Stop ik en Adem.
Ik realiseer mij, zie en begrijp dat ik mij in mijn gedrag negatief profileer omdat ik vervolgens overeenkomstig mijn verontwaardiging mensen wegduw. Ik realiseer mij zie en begrijp, wil ik in contact blijven, dat ik de relatie en het contact met mijn fysiek in mijzelf moet herstellen. Want waar ik eigenlijk in contact wil blijven, en participeer in mijn mind verontwaardiging mij realiseer zie en begrijp dat ik vervolgens mensen wegduw.
Profileren  = Bestempelen, Karakteriseren, Kenmerken, Kenschetsen, Kentekenen, Kwalificeren, Typeren.
profileren – zich pro·fi·le·ren (wederkerend werkwoord; profileerde zich, heeft zich geprofileerd) een eigen karakter vertonen.

m.] 1. kenbaar maken; 2. onderscheiden

Ik realiseer mij zie en begrijp dat ik als kind de eigenschap had dat ik mij door mijn inzet thuis positief wilde onderscheiden met positief gedrag vanuit mijn veronderstelling dat ik de goede vrede wilde bewaren of wilde herstellen. Ik realiseer mij dat ik daarom eens ongevraagd mijn hulp heb aangeboden. Ikzelf was blij en in mijn nopjes, volgens mijn positief geladen oordeel, dacht dat mijn inzet en positieve hulpaanbod, mijn ouders tevreden zou stemmen. Alsof ik wist wat zij nodig hadden, eigenlijk mijn mind mijzelf veronderstelling en positief geladen oordeel betrof.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik als kind het gedrag van V strange vond en onbegrijpelijk nadat V abrupt verdween. Als en wanneer ik gedrag van een ander ervaar als strange, wat ik ervaar als negatief, de negativiteit die ik in mijzelf Gewaar ben, in mijzelf Stop en Adem.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik uit contact verdwijn.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik het gedrag van V heb veroordeelt omdat V nooit de aanleiding van zijn keuze om abrupt te verdwijnen aan mij heeft gecommuniceerd.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik de afwezigheid van de uitleg van V mijn verlangen was dat zijn uitleg ontstaan was naar aanleiding van mijn verwarring omdat ik naar begrip verlangde voor zijn keuze.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij realiseer dat mijn vraag naar uitleg of excuus mijn positieve verlangen was ter bevestiging dat ik niet verantwoordelijk was voor het abrupt verdwijnen van V.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard omdat de uitleg van de keuze van V achterwege bleef, dat ik toen dacht en mijzelf de vraag heb gesteld ” zal V spijt hebben van zijn abrupte verdwijnen”.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard omdat V nooit zijn excuus heeft aangeboden dat ik mij realiseer, zie en begrijp dat ik van V spijt had verwacht naar aanleiding van zijn abrupte verdwijnen, dat V nooit spijt heeft betoond en dat ik mij realiseer dat ik V voor zijn gebrek aan inlevingsvermogen in mijn verwarring, V ging haten.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik van V een spijt excuus verlangde als excuus en genoegdoening voor mijn veronderstelling dat zijn verdwijnen mijn schuld was.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik geen excuus verwachte voor zijn gedrag, maar eerder dat hij spijt zou hebben voor mijn veronderstelling dat het verdwijn/vluchtgedrag van V niet mijn verantwoordelijkheid was, van V bevestigt wilde krijgen dat V spijt had dat ik naar aanleiding van mijn hulpaanbod verward was door zijn abrupte verdwijnen omdat ik veronderstelde dat mijn hulpaanbod aanleiding was voor zijn keuze.
Ik realiseer mij dat ik vaker denk zitten mensen überhaupt te wachten op mijn hulpaanbod?  Waarom bied ik mijn hulp aan? Waarnaar verlangde ik als kind toen ik ongevraagd mijn hulp aanbod? Waarom wilde ik het cafébedrijf waarvan ik eigenaar werd redden?
Ik realiseer mij dat ik het abrupt verdwijnen van V als negatief heb aanvaard en toegestaan in mijzelf net als het uitblijven van zijn excuus naar aanleiding van zijn keuze om abrupt te verdwijnen.
Ik realiseer mij dat ik zijn keuze als strange en vreemd heb ervaren.
Ik realiseer mij dat ik aan de keuze van V mijn positieve verwachting heb verbonden omdat ik dacht dat zijn excuus mijn angst en schuldgevoel zouden wegnemen. Dit excuus kwam niet waardoor ik mijn negatief geladen schuldgevoel en angst – backchat-als ik help worden mensen boos of zij zijn verontwaardigd – in combinatie met mijn interpretatie van de situatie – woord strange onderdrukt heb. Ik realiseer mij dat ik aan het woord strange, in relatie tot mijn ervaring met het abrupte verdwijnen van V, negatief geladen energie heb verbonden.
Ik realiseer mij dat ik kritiek heb op de keuze van V om abrupt te verdwijnen en dat V voor zijn keuze aan mij geen excuus of uitleg heeft aangeboden.
Ik realiseer mij dat ik kort geleden bij een incident van de ander excuus en spijt verlangde/verwachte.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik kritiek heb op de keuze van V om abrupt te verdwijnen en dat ik hem veroordeel voor zijn keuze om aan mij geen excuus of uitleg aan te bieden waardoor ik V geen haten en de energie van haat resulteert voor mijn participatie in het karakter verontwaardiging en gekrenkt zijn.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard zodra positief geladen complimenten of excuus ontbreken in de communicatie van de ander dat ik in mijzelf de energie van verontwaardiging en gekrenktheid ervaar.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijzelf beschuldigd heb en verantwoordelijk heb gemaakt voor het gedrag naar aanleiding van de keuze van V om zonder verdere verduidelijking voor zijn keuze om abrupt te verdwijnen waarvoor ik mijzelf verantwoordelijk heb gemaakt en dit gedrag/keuze in mijzelf heb aanvaard en toegestaan als woord “vreemd/strange”.
Backchat: wat vreemd is die V om zonder uitleg of excuus abrupt te verdwijnen en onder de radar te verdwijnen en mij hier achter te laten met vragen en mijn behoefte en verlangen naar uitleg van zijn keuze om mijn schuldgevoel weg te nemen heeft verzuimd.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijzelf heb toegestaan dat ik ongevraagd mijn hulp heb aangeboden en naar aanleiding van mijn inzet dacht dat V daarop abrupt verdwenen was.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik naar aanleiding van de keuze van V enorm veel spijt had van mijn besluit om ongevraagd mijn hulp aan te bieden omdat ik dacht dat mijn inzet aanleiding was dat V abrupt verdween.
Spijt volgens mijn ervaring: door mijn vlijt, splijting, ongeloof, verontwaardiging, verwaarlozing van mijn vlijt ten spijt. Mijn inzet wordt verwaarloosd en afgedaan als reden om te vluchten. Ik doe iets goeds en men verdwijnt. Ik verlang iets goeds of positiefs van anderen om mijn negatief geladen ervaring met vlijt te herstellen. Omdat dit excuus niet kwam bleef mijn spijt bestaan.
Ik realiseer mij dat ik in de energie van spijt participeer, fysiek ervaar, omdat ik in mijzelf rusteloosheid manifesteer.
Als en wanneer ik participeer in de energie van gekrenktheid en verontwaardiging dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat deze zelfvergevingen ingegeven door mijn mind mijn positieve veronderstelling betreft dat ik voor een ander weet dat zij weten wat ik nodig heb, namelijk positieve bevestiging van mijn negatief geladen mind verontwaardiging, hetgeen ik door mijn positieve acties in mijzelf dus onderdrukt heb,
wordt vervolgd met mijn oordeel op hetgeen ik heb aanvaard en toegestaan.

Dag 402 part 1 Strange Selfdirective

Over welke effectieve kenmerken beschikt het archetype advocaat zodat ik met zelfvertrouwen en zelfrespect mijzelf effectief ondersteun zodat ik in staat ben zonder mind weerstand, frictie of emotionele reactie met mensen te communiceren.
De advocaat belichaamt een zelfdirectieve en levenslange toewijding aan pleiten voor de basis rechten van anderen in het openbare debat. Mensen die verwant zijn aan dit archetype hebben al vroeg een passie ontwikkelt voor het veranderen van sociale kwesties, vooral ten behoeve van iedereen.
Symbolisch hebben zij zich gewijd aan het inspireren van groepen of doelstellingen die die uit zichzelf niet van de grond kunnen komen. Ter vergelijking het archetype van de kluizenaar is duidelijk individueler en missen het vuur van de Advocaat voor het bevorderen van maatschappelijke veranderingen. De advocaat wil in de openbaarheid staan al is het maar door te schrijven of via kunst.
Ik stel mijzelf ten doel in het bepalen van mijn verbintenis met de eigenschappen van de advocaat in overweging te nemen in hoeverre ikzelf mijn leven laat bepalen door maatschappelijke doelstellingen en de bereidheid om actie te ondernemen.
Ik ga wil in ieder geval met mijzelf de verbintenis aangaan en stel mijzelf ten doel dat ik niet langer vanuit emotionele reactie en mind afscheiding hetgeen ik heb aanvaard en toegestaan binnen mijn fysiek awareness, dat ik als zodanig en onder invloed van mijn mind niet langer wil communiceren/reageren omdat ik mij realiseer zie en begrijp als e zodra ik mijzelf toesta dat ik vanuit mijn mind communiceer, niet articuleer vanuit zelfvertrouwen, zelfoprechtheid en zelfrespect en dat mijn mind reactie afscheiding genereert in de vorm van energie, wat niet in het belang is van Alle Leven.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik door mijn mind manier van communiceren mijzelf uit mijn fysiek awareness wegduw en mij vervolgens als een kluizenaar terugtrek.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik niet de groep ondersteun door de ratinglist te lezen, mijn afwezig zijn bij LF-chat’s en mijzelf afzonder van mijn afspraak dat deze aspecten onderdeel vormen van mijn journey into what’s best for all, mij realiseer zie en begrijp dat ik groepsleden en mijzelf niet mijn betrokkenheid toon.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik naar aanleiding van mijn positief geladen veronderstelling “zij voelt mij feilloos aan” verontwaardigd en gekrenkt reageer nadat ik een strange man wordt genoemd.
Als en wanneer iemand mij strange man noemt en ik in mijzelf de energie van afscheiding door verontwaardiging bespeur, dan Stop ik en Adem.
Ik realiseer mij dat ik emotioneel reageer op het woord ‘strange’ waardoor ik in mijzelf mind energie genereer naar aanleiding van dit woord.
Ik realiseer mij dat ik achteraf spijt heb van mijn keuze om haar uit mijn app. bestand te wissen en met name mijn keuze dat ik haar abrupt en zonder verdere uitleg negeer, mij realiseer zie en begrijp dat ik zelf niet op zo’n niet ondersteunende manier bejegend wil worden.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik achteraf spijt heb van mijn keuze dat ik zonder uitleg over de aanleiding van mijn keuze de account gegevens van de dame uit mijn app. vriendenlijst verwijder.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik wel tevreden ben met haar positieve feedback zodra ik mij identificeer met haar goede/positieve eigenschappen nadat zij mij complimenten heeft gegeven.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard zodra ik participeer in mijn mind energie verontwaardiging, mij realiseer zie en begrijp dat IK mijzelf toesta dat ik mijn fysiek Gewaarzijn door overeenkomstige mind energie laat besturen, waardoor ik mijn achteraf realiseer dat ik spijt heb van mijn keuze omdat ik participeer in mijn mindbewustzijnssysteem hetgeen de energie van frustratie en verontwaardiging produceert, informatie bevat waarop ik mijn keuze baseer om haar zonder uitleg te verwijderen uit mijn app. bestand.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn negatief geladen mind energie projecteer op omstanders omdat ik veronderstel dat zij mij volgens mijn interpretatie negatief bejegenen waardoor ik onder invloed van het woord strange in mijzelf bepaal dat ik dit woord ervaar als kritiek en negatief geladen omdat ik vervolgens negatief reageer en mijzelf afzonder van mijn fysiek Gewaarzijn, reageer op een manier die het eenheid en gelijk zijn principe in mijzelf niet effectief ondersteund.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard zodra iemand afwijkt van mijn positieve beeld hetgeen ik van anderen verwacht in de manier waarop zij met mij communiceren en zodra dit afwijkt van mijn verlangen dat ik positief bejegend wil worden, mijn reactie naar aanleiding van het woord strange niet stop en vervolgens participeer in de energie van gekrenktheid en verontwaardiging hetgeen ik in mijn wegduw reactie manifesteer.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat mijn positieve beeld/imago aan gruizelementen gaat omdat de vrouw mij een ‘strange man’ noemt de onderdrukte energie die plakt aan het woord strange mij bestuurt, mij onvoldoende realiseer, zie en begrijp dat ik mijn onderdrukte energetische reactie nog onvoldoende onder ogen ben gekomen.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik de dame wegduw naar aanleiding van mijn participatie in mijn negatief geladen reactie en omdat ik participeer in de energie van verontwaardiging haar in eerste instantie verantwoordelijk maak voor mijn reactie, mij onvoldoende realiseer, zie en begrijp dat ik haar dankbaar kan zijn voor dit Gewaarzijn dat existeert binnen mijn mindbewustzijn,
wordt vervolgd.