Dag 403 part 2 Strange

Vervolg vorige blog herdefiniëren van het woord strange dat het startpunt vormt voor mijn negatief geladen mindbewustzijnreactie hetgeen ik in mijzelf ervaar in relatie tot de woorden ‘Strange-man’.
In relatie tot het woord strange realiseer ik mij achteraf in relatie tot de woorden ‘strange man’ dat ik mijzelf verontwaardiging bespeur. Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in relatie tot de woorden Strange man in mijzelf een emotioneel negatief geladen energetische reactie ervaar. Als en wanneer ik in mijzelf verontwaardiging ervaar, dan Stop ik en Adem.
Ik realiseer mij, zie en begrijp dat ik mij in mijn gedrag negatief profileer omdat ik vervolgens overeenkomstig mijn verontwaardiging mensen wegduw. Ik realiseer mij zie en begrijp, wil ik in contact blijven, dat ik de relatie en het contact met mijn fysiek in mijzelf moet herstellen. Want waar ik eigenlijk in contact wil blijven, en participeer in mijn mind verontwaardiging mij realiseer zie en begrijp dat ik vervolgens mensen wegduw.
Profileren  = Bestempelen, Karakteriseren, Kenmerken, Kenschetsen, Kentekenen, Kwalificeren, Typeren.
profileren – zich pro·fi·le·ren (wederkerend werkwoord; profileerde zich, heeft zich geprofileerd) een eigen karakter vertonen.

m.] 1. kenbaar maken; 2. onderscheiden

Ik realiseer mij zie en begrijp dat ik als kind de eigenschap had dat ik mij door mijn inzet thuis positief wilde onderscheiden met positief gedrag vanuit mijn veronderstelling dat ik de goede vrede wilde bewaren of wilde herstellen. Ik realiseer mij dat ik daarom eens ongevraagd mijn hulp heb aangeboden. Ikzelf was blij en in mijn nopjes, volgens mijn positief geladen oordeel, dacht dat mijn inzet en positieve hulpaanbod, mijn ouders tevreden zou stemmen. Alsof ik wist wat zij nodig hadden, eigenlijk mijn mind mijzelf veronderstelling en positief geladen oordeel betrof.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik als kind het gedrag van V strange vond en onbegrijpelijk nadat V abrupt verdween. Als en wanneer ik gedrag van een ander ervaar als strange, wat ik ervaar als negatief, de negativiteit die ik in mijzelf Gewaar ben, in mijzelf Stop en Adem.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik uit contact verdwijn.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik het gedrag van V heb veroordeelt omdat V nooit de aanleiding van zijn keuze om abrupt te verdwijnen aan mij heeft gecommuniceerd.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik de afwezigheid van de uitleg van V mijn verlangen was dat zijn uitleg ontstaan was naar aanleiding van mijn verwarring omdat ik naar begrip verlangde voor zijn keuze.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij realiseer dat mijn vraag naar uitleg of excuus mijn positieve verlangen was ter bevestiging dat ik niet verantwoordelijk was voor het abrupt verdwijnen van V.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard omdat de uitleg van de keuze van V achterwege bleef, dat ik toen dacht en mijzelf de vraag heb gesteld ” zal V spijt hebben van zijn abrupte verdwijnen”.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard omdat V nooit zijn excuus heeft aangeboden dat ik mij realiseer, zie en begrijp dat ik van V spijt had verwacht naar aanleiding van zijn abrupte verdwijnen, dat V nooit spijt heeft betoond en dat ik mij realiseer dat ik V voor zijn gebrek aan inlevingsvermogen in mijn verwarring, V ging haten.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik van V een spijt excuus verlangde als excuus en genoegdoening voor mijn veronderstelling dat zijn verdwijnen mijn schuld was.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik geen excuus verwachte voor zijn gedrag, maar eerder dat hij spijt zou hebben voor mijn veronderstelling dat het verdwijn/vluchtgedrag van V niet mijn verantwoordelijkheid was, van V bevestigt wilde krijgen dat V spijt had dat ik naar aanleiding van mijn hulpaanbod verward was door zijn abrupte verdwijnen omdat ik veronderstelde dat mijn hulpaanbod aanleiding was voor zijn keuze.
Ik realiseer mij dat ik vaker denk zitten mensen überhaupt te wachten op mijn hulpaanbod?  Waarom bied ik mijn hulp aan? Waarnaar verlangde ik als kind toen ik ongevraagd mijn hulp aanbod? Waarom wilde ik het cafébedrijf waarvan ik eigenaar werd redden?
Ik realiseer mij dat ik het abrupt verdwijnen van V als negatief heb aanvaard en toegestaan in mijzelf net als het uitblijven van zijn excuus naar aanleiding van zijn keuze om abrupt te verdwijnen.
Ik realiseer mij dat ik zijn keuze als strange en vreemd heb ervaren.
Ik realiseer mij dat ik aan de keuze van V mijn positieve verwachting heb verbonden omdat ik dacht dat zijn excuus mijn angst en schuldgevoel zouden wegnemen. Dit excuus kwam niet waardoor ik mijn negatief geladen schuldgevoel en angst – backchat-als ik help worden mensen boos of zij zijn verontwaardigd – in combinatie met mijn interpretatie van de situatie – woord strange onderdrukt heb. Ik realiseer mij dat ik aan het woord strange, in relatie tot mijn ervaring met het abrupte verdwijnen van V, negatief geladen energie heb verbonden.
Ik realiseer mij dat ik kritiek heb op de keuze van V om abrupt te verdwijnen en dat V voor zijn keuze aan mij geen excuus of uitleg heeft aangeboden.
Ik realiseer mij dat ik kort geleden bij een incident van de ander excuus en spijt verlangde/verwachte.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik kritiek heb op de keuze van V om abrupt te verdwijnen en dat ik hem veroordeel voor zijn keuze om aan mij geen excuus of uitleg aan te bieden waardoor ik V geen haten en de energie van haat resulteert voor mijn participatie in het karakter verontwaardiging en gekrenkt zijn.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard zodra positief geladen complimenten of excuus ontbreken in de communicatie van de ander dat ik in mijzelf de energie van verontwaardiging en gekrenktheid ervaar.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijzelf beschuldigd heb en verantwoordelijk heb gemaakt voor het gedrag naar aanleiding van de keuze van V om zonder verdere verduidelijking voor zijn keuze om abrupt te verdwijnen waarvoor ik mijzelf verantwoordelijk heb gemaakt en dit gedrag/keuze in mijzelf heb aanvaard en toegestaan als woord “vreemd/strange”.
Backchat: wat vreemd is die V om zonder uitleg of excuus abrupt te verdwijnen en onder de radar te verdwijnen en mij hier achter te laten met vragen en mijn behoefte en verlangen naar uitleg van zijn keuze om mijn schuldgevoel weg te nemen heeft verzuimd.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijzelf heb toegestaan dat ik ongevraagd mijn hulp heb aangeboden en naar aanleiding van mijn inzet dacht dat V daarop abrupt verdwenen was.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik naar aanleiding van de keuze van V enorm veel spijt had van mijn besluit om ongevraagd mijn hulp aan te bieden omdat ik dacht dat mijn inzet aanleiding was dat V abrupt verdween.
Spijt volgens mijn ervaring: door mijn vlijt, splijting, ongeloof, verontwaardiging, verwaarlozing van mijn vlijt ten spijt. Mijn inzet wordt verwaarloosd en afgedaan als reden om te vluchten. Ik doe iets goeds en men verdwijnt. Ik verlang iets goeds of positiefs van anderen om mijn negatief geladen ervaring met vlijt te herstellen. Omdat dit excuus niet kwam bleef mijn spijt bestaan.
Ik realiseer mij dat ik in de energie van spijt participeer, fysiek ervaar, omdat ik in mijzelf rusteloosheid manifesteer.
Als en wanneer ik participeer in de energie van gekrenktheid en verontwaardiging dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat deze zelfvergevingen ingegeven door mijn mind mijn positieve veronderstelling betreft dat ik voor een ander weet dat zij weten wat ik nodig heb, namelijk positieve bevestiging van mijn negatief geladen mind verontwaardiging, hetgeen ik door mijn positieve acties in mijzelf dus onderdrukt heb,
wordt vervolgd met mijn oordeel op hetgeen ik heb aanvaard en toegestaan.
Advertenties

Dag 402 part 1 Strange Selfdirective

Over welke effectieve kenmerken beschikt het archetype advocaat zodat ik met zelfvertrouwen en zelfrespect mijzelf effectief ondersteun zodat ik in staat ben zonder mind weerstand, frictie of emotionele reactie met mensen te communiceren.
De advocaat belichaamt een zelfdirectieve en levenslange toewijding aan pleiten voor de basis rechten van anderen in het openbare debat. Mensen die verwant zijn aan dit archetype hebben al vroeg een passie ontwikkelt voor het veranderen van sociale kwesties, vooral ten behoeve van iedereen.
Symbolisch hebben zij zich gewijd aan het inspireren van groepen of doelstellingen die die uit zichzelf niet van de grond kunnen komen. Ter vergelijking het archetype van de kluizenaar is duidelijk individueler en missen het vuur van de Advocaat voor het bevorderen van maatschappelijke veranderingen. De advocaat wil in de openbaarheid staan al is het maar door te schrijven of via kunst.
Ik stel mijzelf ten doel in het bepalen van mijn verbintenis met de eigenschappen van de advocaat in overweging te nemen in hoeverre ikzelf mijn leven laat bepalen door maatschappelijke doelstellingen en de bereidheid om actie te ondernemen.
Ik ga wil in ieder geval met mijzelf de verbintenis aangaan en stel mijzelf ten doel dat ik niet langer vanuit emotionele reactie en mind afscheiding hetgeen ik heb aanvaard en toegestaan binnen mijn fysiek awareness, dat ik als zodanig en onder invloed van mijn mind niet langer wil communiceren/reageren omdat ik mij realiseer zie en begrijp als e zodra ik mijzelf toesta dat ik vanuit mijn mind communiceer, niet articuleer vanuit zelfvertrouwen, zelfoprechtheid en zelfrespect en dat mijn mind reactie afscheiding genereert in de vorm van energie, wat niet in het belang is van Alle Leven.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik door mijn mind manier van communiceren mijzelf uit mijn fysiek awareness wegduw en mij vervolgens als een kluizenaar terugtrek.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik niet de groep ondersteun door de ratinglist te lezen, mijn afwezig zijn bij LF-chat’s en mijzelf afzonder van mijn afspraak dat deze aspecten onderdeel vormen van mijn journey into what’s best for all, mij realiseer zie en begrijp dat ik groepsleden en mijzelf niet mijn betrokkenheid toon.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik naar aanleiding van mijn positief geladen veronderstelling “zij voelt mij feilloos aan” verontwaardigd en gekrenkt reageer nadat ik een strange man wordt genoemd.
Als en wanneer iemand mij strange man noemt en ik in mijzelf de energie van afscheiding door verontwaardiging bespeur, dan Stop ik en Adem.
Ik realiseer mij dat ik emotioneel reageer op het woord ‘strange’ waardoor ik in mijzelf mind energie genereer naar aanleiding van dit woord.
Ik realiseer mij dat ik achteraf spijt heb van mijn keuze om haar uit mijn app. bestand te wissen en met name mijn keuze dat ik haar abrupt en zonder verdere uitleg negeer, mij realiseer zie en begrijp dat ik zelf niet op zo’n niet ondersteunende manier bejegend wil worden.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik achteraf spijt heb van mijn keuze dat ik zonder uitleg over de aanleiding van mijn keuze de account gegevens van de dame uit mijn app. vriendenlijst verwijder.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik wel tevreden ben met haar positieve feedback zodra ik mij identificeer met haar goede/positieve eigenschappen nadat zij mij complimenten heeft gegeven.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard zodra ik participeer in mijn mind energie verontwaardiging, mij realiseer zie en begrijp dat IK mijzelf toesta dat ik mijn fysiek Gewaarzijn door overeenkomstige mind energie laat besturen, waardoor ik mijn achteraf realiseer dat ik spijt heb van mijn keuze omdat ik participeer in mijn mindbewustzijnssysteem hetgeen de energie van frustratie en verontwaardiging produceert, informatie bevat waarop ik mijn keuze baseer om haar zonder uitleg te verwijderen uit mijn app. bestand.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn negatief geladen mind energie projecteer op omstanders omdat ik veronderstel dat zij mij volgens mijn interpretatie negatief bejegenen waardoor ik onder invloed van het woord strange in mijzelf bepaal dat ik dit woord ervaar als kritiek en negatief geladen omdat ik vervolgens negatief reageer en mijzelf afzonder van mijn fysiek Gewaarzijn, reageer op een manier die het eenheid en gelijk zijn principe in mijzelf niet effectief ondersteund.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard zodra iemand afwijkt van mijn positieve beeld hetgeen ik van anderen verwacht in de manier waarop zij met mij communiceren en zodra dit afwijkt van mijn verlangen dat ik positief bejegend wil worden, mijn reactie naar aanleiding van het woord strange niet stop en vervolgens participeer in de energie van gekrenktheid en verontwaardiging hetgeen ik in mijn wegduw reactie manifesteer.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat mijn positieve beeld/imago aan gruizelementen gaat omdat de vrouw mij een ‘strange man’ noemt de onderdrukte energie die plakt aan het woord strange mij bestuurt, mij onvoldoende realiseer, zie en begrijp dat ik mijn onderdrukte energetische reactie nog onvoldoende onder ogen ben gekomen.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik de dame wegduw naar aanleiding van mijn participatie in mijn negatief geladen reactie en omdat ik participeer in de energie van verontwaardiging haar in eerste instantie verantwoordelijk maak voor mijn reactie, mij onvoldoende realiseer, zie en begrijp dat ik haar dankbaar kan zijn voor dit Gewaarzijn dat existeert binnen mijn mindbewustzijn,
wordt vervolgd.

Dag 401 I commit myself

‘Zij voelt mij feilloos aan, zo dacht ik!!!’ “Out of the blue” noemt zij mij korte tijd later een ‘strange man’. Omdat ik haar opmerking absoluut niet verwacht reageer ik geschokt en later verontwaardigd. Naar aanleiding van feedback van mijn buddy realiseer ik mij dat ik mijn afhankelijkheid van positieve feedback, energie van anderen waarmee ik mijn tekort aan zelfvertrouwen voedt, tijdens de les besproken heb. “So – I suggest focusing your Self-Forgiveness on desiring to feel confident through feedback from others, because you believe that you cannot be confident in and of yourself”.

Zie voor context vorige blog

Ik ga met mijzelf de verbintenis aan dat ik niet langer van mensen uit mijn omgeving verlang dat zij mij onvoorwaardelijk moeten accepteren zoals ik ben en veronderstel dat zij mij daarmee van positieve energie voorzien omdat dit betekent dat ik mij nog steeds afhankelijk opstel van positieve feedback van anderen uit mijn omgeving om in mijzelf confidence en zelfrespect te ervaren.

Ik ga met mijzelf de verbintenis aan dat ik niet langer denk dat de dame/ander in kwestie mij feilloos aanvoelt omdat de ander mij niet kan aanvoelen overeenkomstig mijn gedachten die ik niet uitspreek.

Ik stel mijzelf ten doel dat ik anderen die bekend zijn met het verzorgen van bijvoorbeeld presentaties kan vragen hoe zij hun gebrek aan zelfvertrouwen overwonnen hebben.

Als en wanneer ik naar aanleiding van een externe reactie/opmerking die afwijkt van mijn veronderstelling dat mensen mij feilloos aanvoelen verontwaardigd ben, dan Stop ik en Adem.

Ik ga met mijzelf de verbintenis aan zodra ik denk dat ik onheus bejegend wordt mijzelf stop en adem.

Ik stel mijzelf ten doel zodra ik denk dat ik vals beschuldigd wordt, naar aanleiding van de woorden van een ander en emotioneel reageer mijzelf niet met woorden verdedig en wel mijn reactie dooradem.

Ik ga met mijzelf de verbintenis aan dat ik bij een emotionele verontwaardiging niet iemand blok of verwijder uit mij app lijst.

Ik stel mijzelf ten doel dat ik mijn wetenschap/veronderstelling dat ik onheus bejegend wordt impliceert dat ik een andere bejegening verwacht/verlang, dan Stop ik en Adem.

Ik stel mijzelf ten doel hetgeen ik van een ander verlang in mijzelf onder ogen moet komen.

Ik ga met mijzelf de verbintenis aan zodra ik niet perfect handel en afwijk van mijn veronderstelling dat ik alleen goed ben als ik vol zelfvertrouwen ben dan Stop ik en Adem.

Ik ga met mijzelf de verbintenis aan als ik mijn keuze bepaal, mij niet langer laat beïnvloeden door de feedback van anderen, vasthoud aan mijn keuze en als en wanneer ik ondanks mijn Gewaar zijn tóch getriggerd door externe informatie verontwaardigd reageer, dan Stop ik en Adem.

Ik stel mijzelf ten doel naar aanleiding van externe informatie, in relatie staat met de negatief geladen energetische informatie in mijn mind, participeer in krenking en vervolgens irritatie en boosheid ervaar, voor mij aanleiding is dat ik mijn keuze om in contact te blijven bijstel, aanpas of ontwijk. Ik realiseer mij wil ik eigenlijk wel in contact zijn met anderen of leef ik liever als einzelgänger?

Ik stel mijzelf ten doel dat ik mij realiseer zodra ik in reactie schiet dat ik een deurtje openzet Gewaar ben van mijn energetische reactie in mijn mind, ervaar als informatie waarvan ik kan leren.

Ik stel mijzelf ten doel dat ik strengheid en afkeurend gedrag niet moet afkeuren omdat ik dan participeer in de energie van afkeuring en strengheid.

Ik stel mijzelf ten doel als ik van anderen perfectie verwacht en verlang dat zij mij moeten begrijpen en hun woorden beter moeten kiezen dat ik mijnverwachting in mijzelf onder ogen moet komen.

Ik ga met mijzelf de verbintenis aan dat ik de informatie in mijn mind gebruik als informatie waardoor ik reacties gewaar ben in mijzelf die ik in een volgende blogs definieer en herdefinieer.

Dag 400 Part 2 the lawyer sleeps.

Zij voelt je feilloos aan. Zo dacht ik!!! “Out of the blue” noemde zij mij een strange man. Omdat ik deze opmerking absoluut niet had verwacht reageer ik verontwaardigd.

Zie voor context vorige blog.

Zelfvergeving

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik van mensen uit mijn omgeving verlang dat zij mij onvoorwaardelijk accepteren zoals ik ben.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik dacht dat de dame in kwestie mij feilloos aanvoelt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik door een wijziging in mijn veronderstelling, dat mensen/de dame uit mijn omgeving mij feilloos aanvoelen, verontwaardigd was naar aanleiding van haar/een opmerking via een app. bericht. Als en wanneer ik naar aanleiding van een externe reactie/opmerking die afwijkt van mijn veronderstelling dat mensen mij feilloos aanvoelen verontwaardigd ben, dan Stop ik en Adem.

Ik realiseer mij dat ik naar aanleiding van haar opmerking dat ik volgens haar een dubbelrol speel, boos en geïrriteerd ben, ondanks de wetenschap dit tweede profiel is absoluut niet door mij aangemaakt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard omdat ik denk dat ik onheus bejegend daarom denk dat ik vals beschuldigd wordt, naar aanleiding van de woorden van een ander, emotioneel reageer, mijzelf eerst verdedig en haar vervolgens blok en verwijder uit mij app lijst, ondanks de wetenschap dat ik onheus bejegend wordt impliceert dat ik een andere bejegening verwacht/verlang. Als en wanneer ik onheus bejegend wordt mij realiseer zie en begrijp dat ik van iemand anders, ander gedrag verlang, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat wat ik verlang onder ogen moet komen alvorens ik in reactie schiet omdat ik zo nodig afscheiding wil manifesteren. duh.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard ondanks dat ik absoluut zelf geen tweede profiel heb aangemaakt uit communicatie en contact ben gestapt.
Als en wanneer ik emotioneel reageer omdat ik veronderstel dat ik vals beschuldigd wordt mij realiseer zie en begrijp dat ik in dit voorbeeld specifiek reageer op de woorden strange man….wordt vervolgd in volgende blog.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik uit contact blijf/ga met mensen naar aanleiding van de opmerking strange man. Ik realiseer mij dat ik naar aanleiding van de woorden stange het woord loser herinner.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat zij S mij in het bijzijn van anderen een loser heeft genoemd. Als en wanneer naar aanleiding van de woorden/opmerking/mimiek/lichaamshouding van een ander gekrenkt voel, dan stop ik en Adem.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik denk dat ik altijd feilloos moet zijn in mijn gedrag en reactie. Als en wanneer ik niet perfect handel en afwijk overeenkomstig mijn veronderstelling dan Stop ik en Adem.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn keuze vaak bepaal, nadat ik mij laat beïnvloeden door de feedback van anderen, informatie betreft die ik in mijn mind hiermee vergelijk.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik naar aanleiding van externe reactie/ feedback, in mijzelf vaak ervaar als kritiek.
Als en wanneer ik ondanks mijn Gewaar zijn getriggerd door externe informatie verontwaardigd reageer, dan Stop ik en Adem.
Ik realiseer mij dat naar aanleiding van externe informatie, in relatie staat met de negatief geladen energetische informatie in mijn mind, participeer in krenking en vervolgens irritatie en boosheid ervaar, voor mij aanleiding is dat ik mijn keuze om in contact te blijven bijstel, aanpas of ontwijk. Ik realiseer mij wil ik eigenlijk wel in contact zijn met anderen of leef ik liever als einzelgänger?
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik door kritiek van mijn omgeving gekrenkt reageer. Als en wanneer ik vanuit mind reactie articuleren, dan stop ik en Adem.
Als en wanneer ik naar aanleiding van mijn veronderstelling dat de dame in kwestie mij feilloos aanvoelt, omdat zij mij kort daarvoor een compliment gaf en vervolgens dat ik zie, begrijp en mij realiseer dat ik “out of the blue” mijzelf beschuldigd, mij realiseer, zie en begrijp dat haar opmerking bij mij de gedachte “idioot” (strange man) opriep nadat zij mijn foto op een profiel zonder mijn naam zag staan waarop ik dacht “idioot jij denkt dat ik niet oprecht ben”, mij realiseer zie en begrijp dat ik door mijn woorden strange man en idioot te denken afscheiding in mijzelf manifesteer niet participeer in dat wat het beste is voor Alle Leven waarin het eenheid en gelijk principe voor Alle Leven centraal staat.
Ik realiseer mij dat wij tot aan dit moment van beschuldiging – ik voel mij kritisch en onheus bejegend door haar opmerking strange man – waren wij met elkaar in gesprek omdat zij mij kort daarvoor nog een compliment gaf, hetgeen ik als positief heb ervaren.
Ik realiseer mij dat haar opmerking – strange man – voor mij aanleiding was – als negatief geladen heb ervaren – om haar vervolgens uit mijn app. lijst te blokken.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik overweldigd door mijn gedachte/backchat “idioot, wie denk jij dat je bent, doe is effe normaal” in mijzelf als positieve energie heb ervaren in tegenstelling tot de negatieve energie die ik in eerste instantie heb ervaren omdat ik mij in mijn oprechtheid miskend voelde.
Ik realiseer mij zie en begrijp dat ik dacht dat zij haar complimenten oprecht bedoelde en vervolgens backchat en bevestiging ervaar dat vrouwen onbetrouwbaar zijn omdat zij onvoorspelbaar reageren. Zij switchen van positief – naar negatief. Ik realiseer mij dat ik vanuit mijn mind onbewust focus op de negatieve aspecten onbetrouwbaar -en onvoorspelbaarheid. Door deze aspecten in mijzelf te voeden met energie die ontstaat door mijn reactie = de vrouw blokken/bevriezen en ontvluchten, ontvlucht ik overeenkomstige aspecten binnen mijn mind.
Omdat ik dit thema – emotioneel reageren en mensen wegduwen, waardoor ik niet toegankelijk ben voor contact – kort daarvoor heb besproken tijdens de kinesiologie chat realiseerde ik mij dat de advocaat in mij even in slaap was gevallen.
Als en wanneer de advocaat in mij niet van zelf-respect articuleert, dan stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat naar aanleiding van mijn veronderstelling “zij voelt je feilloos aan, zo dacht ik naar aanleiding van haar opmerking strange man “Out of the blue” zij mij kort daarop een strange man noemde, haar opmerking voor mij absoluut onverwacht kwam waarop ik verontwaardigd reageerde.
Ik stel mijzelf ten doel dat ik mij realiseer zodra ik in reactie schiet dat ik een deurtje openzet Gewaar ben van mijn energetische reactie in mijn mind, ervaar als informatie waarvan ik kan leren.
Ik stel mijzelf ten doel dat ik minder streng en afkeurend ben mijzelf, mijn gedrag en gedrag van anderen niet moet afkeuren.
Ik stel mijzelf ten doel realiseer als ik van het gedrag van anderen perfectie verwacht en verlang dat zij mij moeten begrijpen en hun woorden beter moeten kiezen, ondanks mijn reactie daarop, dat ik mijn beschuldiging in mijzelf onder ogen moet komen en gebruik als informatie zoals ik in deze blog gewaar ben van de woorden strange man in mijzelf reacties gewaar ben die ik in een volgende blog verder definieer en herdefinieer.
De realisatie “strange man – idioot” wordt vervolgt.

 

Dag 399 De lawyer in me sleeps.

Zij voelt je feilloos aan. Zo dacht ik!!!

Kort geleden zei mij iemand “out of the blue” dat zij mij ervaarde als een strange man. “Out of the bleu” = absoluut onverwacht.

Bijwoord = unexpectedly -niet verwacht.

Bijvoeglijk naamwoord = unlooked-for – onverhoopt; unanticipated – niet verwacht, onvoorzien of niet voorspeld, unforeseen – insurance to protect yourself against unforeseen circumstances = verzekering om jezelf te beschermen tegen onvoorziene omstandigheden.
Tijdens een kinesiologie chat realiseerde ik mij dat ik van mensen uit mijn omgeving verlang dat zij mij onvoorwaardelijk accepteren zoals ik ben. Omdat ik dacht dat de dame in kwestie mij feilloos aanvoelt was ik verontwaardigd door deze opmerking via een app bericht. Volgens haar speel ik een dubbelrol omdat ik op een site, waar ik een profiel heb aangemaakt, volgens haar nog een tweede profiel heb aangemaakt. Ik schoot in de verdediging omdat ik boos werd en geïrriteerd.
Tijdens de kinesiologie chat realiseerde ik mij vervolgens als ik in mijn beleving onheus bejegend en volgens mijn interpretatie beschuldigd wordt, emotioneel kan reageren. Zo ook in dit geval. Nadat de dame haar woorden aan mij typte, heb ik mij eerst verdedigd. En vervolgens heb ik haar geblokt en uit mij app lijst verwijderd. In de wetenschap dat ik geen tweede profiel heb aangemaakt, vind ik achteraf mijn, omdat ik door mijn negatieve mind reactie overweldigd werd, uit communicatie en contact ben gestapt, “not-done”.
Ik realiseer mij dat ik mijn gedrag nog eens veroordeel en mijzelf dubbel-beschuldig. Alsof ik altijd feilloos zou moeten zijn. Ik realiseer mij door de kinesiologie chat en mijn toewijding aan mijn schrijfproces dat ik aan het leren ben en minder streng mijzelf en mijn gedrag moet afkeuren. Ik realiseer mij ook dat ik van het gedrag van anderen perfectie verwacht en verlang dat zij mij moeten begrijpen en hun woorden beter moeten kiezen, ondanks mijn reactie daarop.
In de kinesiologie chat kwam het Arche type van de advocaat naar voren. Mijn vraag bij aanvang van deze chat was/ het startpunt – “ik laat mij in mijn keuze vaak beïnvloeden door de feedback van anderen. En vervolgens naar aanleiding van deze externe reactie/ feedback vaak ervaar als kritiek en vervolgens mijn keuze om in contact te blijven bijstel of aanpas omdat ik overweldigd wordt door de negatieve energie, waar ik positieve bejegening verlang, innerlijk in mijzelf Gewaar ben.
Het archetype van de advocaat en dit specifiek omdat de oplossing dus zou zijn om mijn eigen advocaat te zijn in termen om mijzelf meer zonder mind reactie te articuleren/uit te drukken. Een advocaat is iemand die zonder emoties of reacties een zaak articuleert. Dus het is een kwestie van mezelf te kunnen articuleren zonder emotioneel conflict of reacties aan te koppelen. Naar aanleiding van mijn veronderstelling dat de dame in kwestie mij feilloos aanvoelt, omdat zij mij kort daarvoor een compliment gaf en vervolgens “out of the blue” beschuldigde, riep bij mij de gedachte “idioot” op.
Ik backchat/dacht jij ziet mijn foto op een profiel zonder mijn naam erbij en jij denkt dat ik niet oprecht ben.
Tot aan dit moment van beschuldiging waren wij met elkaar in gesprek. Haar opmerking was voor mij aanleiding om haar vervolgens te blokken. Overweldigd door mijn gedachte/backchat “idioot, wie denk jij dat je bent, doe is effe normaal” ervaarde ik in mijzelf negatieve energie omdat ik in mijn oprechtheid miskend voel.
Omdat ik dit thema – emotioneel reageren en mensen wegduwen, waardoor ik niet toegankelijk ben voor contact – kort daarvoor heb besproken tijdens de kinesiologie chat realiseerde ik mij dat de advocaat in mij even in slaap was gevallen. lol.
Zelfvergeving op deze realisatie volgt in mijn volgende blog.

Thanks. 

 

Dag 398 Acknowledgement

acknowledgement
erkenning, ontvangst, erkentelijkheid, dank, bekentenis, bericht van ontvangst

Voor context klik hier.

Mijn verbeeldingskracht patroon: anderen bezitten niet het vermogen om zich in mijn situatie in te leven

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik door de interpretatie van mijn omgeving verstrikt ben geraakt in mijn gedachten dat het hen ontbrak aan voldoende erkentelijkheid voor mijn gebrek aan welzijn.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik dacht dat de mensen uit mijn omgeving onvoldoende belangstelling hebben getoond voor mijn gebrek aan erkentelijkheid.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik zie en begrijp dat ik door mijn verlangen naar erkentelijkheid in mijzelf afgescheidenheid genereer waardoor ik mijn fysieke aanwezigheid in hier negeer.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat door mijn participatie in gebrek mijn gebrek aan erkentelijkheid als beeld en gedachten in mijzelf de polariteit manifesteer die bestaat uit de energie van verlangen naar positieve gevoelens en door het gebrek aan erkentelijkheid de energie van negatieve emoties manifesteer waardoor de aandacht die ik wel kreeg van mensen uit mijn omgeving onbeantwoord bleef waardoor ik hen ging negeren en wegduwen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in mijzelf door mind gedachten waarin ik participeer de energie van gemis aan aandacht, erkentelijkheid en belangstelling in mijzelf gemanifesteerd heb.

Ik realiseer mij dat ik naar aanleiding van mijn Backchat – waarin ik naar aandacht, erkentelijkheid en belangstelling verlang niet ontvang en in relatie tot de aandacht die mensen mij wel schenken hierop geen respons geef omdat ik door mijn mind energetische reactie in mijzelf afgescheidenheid manifesteer in mijzelf frictie ervaar en vervolgens denk dat mensen niet geïnteresseerd zijn in mij waardoor ik de interesse in hen verlies.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik naar aanleiding van de gedachten en antwoorden die ik bedenk blijf ronddobberen binnen mijn innerlijke mind vicieuze cirkel die polariteit energie produceert door mijn negatief geladen veronderstelling dat ik van anderen verwacht dat zij mij niet voorzien van de positieve energie die ik verlang in de vorm van hun onvoorwaardelijke erkentelijkheid, aandacht en belangstelling.

Als en wanneer ik mij identificeer met onverschilligheid door het gebrek aan bevestiging van externe aandacht en belangstelling waarnaar ik verlang, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik in mijn reactie boosheid en ongenoegen ervaar als het hondje van de buren opgesloten zit in de badkamer, blaft om aandacht, omdat het hondje verlost wil worden uit zijn opgesloten situatie en daarom waarschijnlijk blaft waarop ik woedend wordt en denk ‘fuck buren, laat dat hondje niet opgesloten alleen in de badkamer achter zodra jullie de woning verlaten en geef het hondje aandacht en de ruimte om zich vrij te bewegen overeenkomstig zijn fysieke behoefte om bijvoorbeeld vrij rond te rennen in de woonkamer’.

Ik stel mijzelf ten doel dat ik de energie van boosheid die ik manifesteer naar aanleiding van mijn gedachten dat het hondje alleen achter blijft zal doorademen, zie en begrijp dat ik zelf verantwoordelijk ben voor mijn reactie die volgt op het geluid van het blaffende hondje. Als en wanneer ik boosheid ervaar naar aanleiding van het geluid van het opgesloten blaffende hondje, dan Stop ik en Adem.

Als en wanneer ik veronderstel dat mijn buren geen belangstelling hebben voor het hondje zoals ik dacht dat men geen belangstelling had voor mij en voor mijn gevoelens van onzekerheid en angst onderdrukte omdat hierdoor gevoelens van onveiligheid en angst ervaar, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik boos reageer op het gedrag van de buren omdat ik denk en van mening ben dat de buren onverschillig zijn.

Ik stel mijzelf ten doel als ik onverschillig reageer en denk ik kan niets veranderen aan deze situatie dat ik overweeg om eens te gaan praten met de buren en vraag of zij rekening willen houden met het feit dat het hondje blaft omdat het zit opgesloten.

Als en wanneer ik denk dat mijn grenzen niet gerespecteerd worden waardoor ik gefrustreerd en angstig wordt, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik mijzelf heb afgezonderd van mijn fysieke vrijheid om fysiek vrij te kunnen bewegen omdat ik energie manifesteer binnen mijn mind participeer in de energie van boosheid en onmacht omdat ik het hondje niet kan ondersteunen.

Ik stel mijzelf ten doel zodra ik overweldigd wordt door negatief geladen energie dat ik eerst mijzelf ondersteun en mijn reactie dooradem of een stukje ga wandelen en mooie foto’s ga schieten in de natuur rond mijn woning.

Als en wanner ik denk dat men mijn grenzen niet respecteert, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik mijn behoefte naar vrijheid manifesteer naar aanleiding van mijn veronderstelling dat

Als en wanneer ik veronderstel dat mijn verlangen naar intimiteit gedwarsboomd werd door een gebrek aan belangstelling van anderen, dan Stop ik en Adem.

Als en wanneer ik participeer in zelfoordeel in relatie tot doffe onverschilligheid naar aanleiding van mijn gedachte dat ik ben opgegroeid met de notie van mijn gebrek aan passende belangstelling in mijzelf wazige en ongedefinieerde grenzen gegenereerd heb, dan Stop ik en Adem.

Als en wanneer ik mij identificeer met de energie die plakt aan doffe onverschilligheid en in mijzelf desinteresse ervaar, dan Stop ik en Adem.

Als en wanneer ik mijzelf veroordeel dat ik niet bekwaam ben bij het vaststellen van passende grenzen in relatie met mensen, in combinatie met een te groot verlangen naar erkenning, aandacht en belangstelling en vervolgens ‘mensen wil behagen’, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij, zie en begrijp dat ik onder invloed van energie die mijn mind manifesteert vaak ben weg gelopen uit situaties.

Ik stel mijzelf ten doel dat ik mijn reacties dooradem en mijn mind realiteit van het huidige moment onder ogen kom.

Als en wanneer ik mij wil haasten om de gewenste resultaten te creëren als een beloning voor mijn geprojecteerde verlangen naar intimiteit, aandacht en belangstelling achterwegen blijft, dan Stop ik en Adem.

Als en wanner ik in mijzelf problemen ervaar door het luisteren naar feedback uit mijn omgeving  hetgeen ik als kritiek ervaar waardoor ik moeite ondervind met de fundamentele conflicten waarin het alledaagse leven mij voorziet, dan Stop ik en Adem.

Als en wanneer ik in mijzelf onnodig drama manifesteer omdat ik denk dat ik problemen ervaar met grenzen stellen – vervolgens anderen wil behagen om te voorkomen dat ik mijn geautomatiseerde antwoorden naar aanleiding van kritiek en de weerstand die ik ervaar niet onder ogen hoef te komen door weg te vluchten, dan Stop ik en Adem.

Als en wanneer ik aan mensen en situaties die kunnen leiden dat ik mijn onopgeloste gevoelens van woede of verraad – het gemis aan intimiteit en gezonde belangstelling – niet onder ogen kom, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik wil voorkomen dat ik nog langer mijn vermijding rechtvaardig door mijzelf te definiëren als verlegen of omdat ik externe kritiek niet kan verdragen.

Als en wanneer ik mijzelf in onveilige en gevaarlijke vlucht posities in mijn leven begeef, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat mijn veronderstelling dat mijn vlucht keuze veroorzaakt werd door mijn verbeelding, daarom is ontstaan door een gebrek aan veilige grenzen omdat ik in mijzelf voelde dat mijn grenzen geschonden of genegeerd zijn/werden door een gebrek dat mijn verlangen naar externe onvoorwaardelijke belangstelling genegeerd werd.

Als en wanneer ik participeer in reactieve emotionele reacties als ik zie dat mijn grenzen worden geschonden, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij zie en begrijp mij te doen gelden en uiten van mijn rechten voor mijzelf soms zelfs meer beangstigend was, met name het binnen stappen van een ongezonde situatie, relatie en-of valse vriendschappen, zie en begrijp dat ik dit gedrag manifesteerde om de energie van mijn frustratie nog meer te voeden.

Als en wanneer ik participeer in zelf- ondermijnend gedrag dat ik manifesteer ontstaat omdat ik niet geloof in mijn vermogen om zelf mijn werkelijkheid te definiëren in Levende woorden omdat ik mezelf betwijfel en daarom twijfelde ik ook aan de intenties van an

Lethargy: Introduction – Atlanteans – Part 212

Dag 397 Realizations

Vandaag was ik geïrriteerd door het blaffende hondje van de buren. Ik dacht: ‘Jullie hebben totaal geen belangstelling voor het welzijn van jullie hondje’. Gezellig is anders!!!

Voor context zie vorige blog.

Ik realiseer mij dat ik door mijn interpretatie van mijn omgeving verstrikt ben geraakt in mijn veronderstelling waardoor ik mijzelf ging verbeelden en overgeven aan mijn gebrek aan ouderlijke belangstelling.

Belangstelling: mijn interpretatie. Mijn omgeving toont geen belang in mij overeenkomstig hetgeen ik mij verbeeld. Mijn belang, hetgeen ik mij verbeeld en naar verlang wordt genegeerd. Omdat ik dit beeld als gedachten, waardoor ik in mijzelf gevoelens en emoties genereer die onbeantwoord bleven, heb ik in mijzelf door de gedachten waarin ik participeer de energie van gemis aan aandacht en belangstelling in mijzelf gemanifesteerd. Lol.

Backchat – op mijn verlangen naar aandacht en belangstelling ontvang ik geen respons van een ander. Daarom is men niet geïnteresseerd in hetgeen ik mij verbeeld.

Verbeeldingskracht: anderen bezitten niet het vermogen om zich in mijn situatie in te leven naar aanleiding van de gedachten en antwoorden die ik bedenk. Mijn verbeelding is onbelangrijk want ik wordt genegeerd.

Als en wanneer ik mij identificeer met onverschilligheid door het gebrek aan bevestiging van externe aandacht en belangstelling waarnaar ik verlang, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik in mijn reactie boosheid en ongenoegen ervaar als het hondje van de buren opgesloten zit in de badkamer, blaft om aandacht, omdat het hondje verlost wil worden uit zijn opgesloten situatie en daarom waarschijnlijk blaft waarop ik woedend wordt en denk ‘fuck buren, laat dat hondje niet opgesloten in de badkamer zitten als jullie de woning verlaten en geef het hondje aandacht en de ruimte om zich vrij te bewegen overeenkomstig zijn fysieke behoefte om bijvoorbeeld vrij rond te rennen in de woonkamer’.

Als en wanneer ik veronderstel dat mijn buren geen belangstelling hebben voor het hondje zoals ik dacht dat men geen belangstelling had voor mij en voor mijn gevoelens van onzekerheid en angst omdat ik mijn gevoelens van onveiligheid en angst ervaar, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik boos reageer op het gedrag van de buren omdat ik denk en van mening ben dat de buren onverschillig zijn over het welzijn van hun hondje overeen komt met mijn verlangen naar aandacht en belangstelling voor mijn gevoelens waardoor ik reageer op het gedrag van de buren vergelijk met mijn reactie op mijn veronderstelling dat ik onvoldoende gehoord werd in de momenten dat ik mij verbeelde dat ik naar aandacht en belangstelling verlangde voor mijn verbeelding, gevoelens van onzekerheid heb ontwikkelt door het feit dat ik dacht dat men geen tijd had voor mij, te druk was met eigenbelangen, geen aandacht en begrip had voor mijn gevoelens van onzekerheid en angst,

Als en wanneer ik denk dat mijn grenzen niet gerespecteerd worden waardoor ik gefrustreerd en angstig wordt, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik mijzelf heb afgezonderd van mijn fysieke vrijheid om fysiek vrij te kunnen bewegen omdat ik energie manifesteer binnen mijn mind door mijn verbeelding omdat ik participeer in de energie van boosheid en onmacht omdat ik het hondje niet kan ondersteunen, om het hondje te bevrijden uit zijn opgesloten situatie, vergelijk met mijn gedachten waarin ik veronderstel dat men geen interesse had in mijn gevoelens omdat men het te druk had met eigenbelangen.

Als en wanner ik denk dat men mijn grenzen niet respecteert, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik mijn behoefte naar vrijheid manifesteer naar aanleiding van mijn veronderstelling dat

Als en wanneer ik veronderstel dat mijn verlangen naar intimiteit gedwarsboomd werd door een gebrek aan belangstelling van anderen, dan Stop ik en Adem.

Als en wanneer ik participeer in zelfoordeel in relatie tot doffe onverschilligheid naar aanleiding van mijn gedachte dat ik ben opgegroeid met de notie van mijn gebrek aan passende belangstelling in mijzelf wazige en ongedefinieerde grenzen gegenereerd heb, dan Stop ik en Adem.

Als en wanneer ik mij identificeer met de energie die plakt aan doffe onverschilligheid en in mijzelf desinteresse ervaar, dan Stop ik en Adem.

Als en wanneer ik mijzelf veroordeel dat ik niet bekwaam ben bij het vaststellen van passende grenzen in relatie met mensen, in combinatie met een te groot verlangen naar erkenning, vervolgens ‘mensen wil behagen’, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat mijn houding erin geresulteerd heeft dat ik mijn weerstand niet onder ogen kwam omdat ik door de invloed van energie die mijn mind genereerd ben weg gelopen uit situaties.

Als en wanneer ik mij wil haasten om de gewenste resultaten te creëren als een beloning voor mijn geprojecteerde verlangen naar intimiteit, aandacht en belangstelling van anderen en hoe dergelijke projectie heeft geleid tot woede en frustratie wanneer de relatie haar ware identiteit onthulde, waarop ik heb besloten om weg te lopen, dan Stop ik en Adem.

Als en wanner ik in mijzelf problemen ervaar door het luisteren naar feedback uit mijn omgeving  hetgeen ik als kritiek ervaar waardoor ik moeite ondervind met de fundamentele conflicten waarin het alledaagse leven mij voorziet, dan Stop ik en Adem.

Als en wanneer ik in mijzelf onnodig drama manifesteer omdat ik denk dat ik problemen ervaar met grenzen stellen – vervolgens anderen wil behagen om te voorkomen dat ik mijn geautomatiseerde antwoorden naar aanleiding van kritiek en de weerstand die ik ervaar niet onder ogen hoef te komen door weg te vluchten, dan Stop ik en Adem.

Als en wanneer ik aan mensen en situaties die kunnen leiden dat ik mijn onopgeloste gevoelens van woede of verraad – het gemis aan intimiteit en gezonde belangstelling – niet onder ogen kom, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik wil voorkomen dat ik nog langer mijn vermijding rechtvaardig door mijzelf te definiëren als verlegen of omdat ik externe kritiek niet kan verdragen.

Als en wanneer ik mijzelf in onveilige en gevaarlijke vlucht posities in mijn leven begeef, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat mijn veronderstelling dat mijn vlucht keuze veroorzaakt werd door mijn verbeelding, daarom is ontstaan door een gebrek aan veilige grenzen omdat ik in mijzelf voelde dat mijn grenzen geschonden of genegeerd zijn/werden door een gebrek dat mijn verlangen naar externe onvoorwaardelijke belangstelling genegeerd werd.

Als en wanneer ik participeer in reactieve emotionele reacties als ik zie dat mijn grenzen worden geschonden, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij zie en begrijp mij te doen gelden en uiten van mijn rechten voor mijzelf soms zelfs meer beangstigend was, met name het binnen stappen van een ongezonde situatie, relatie en-of valse vriendschappen, zie en begrijp dat ik dit gedrag manifesteerde om de energie van mijn frustratie nog meer te voeden.

Als en wanneer ik participeer in zelf- ondermijnend gedrag dat ik manifesteer ontstaat omdat ik niet geloof in mijn vermogen om zelf mijn werkelijkheid te definiëren in Levende woorden omdat ik mezelf betwijfel en daarom twijfelde ik ook aan de intenties van anderen.

Wordt vervolgd.

Lethargy: Introduction – Atlanteans – Part 212

Dag 396 See my Doubt

In een blog las ik het verslag van iemand die als kind opgroeide in een narcistisch gezin.

“Er zijn vele manieren om zo’n gezin te beschrijven maar een significant kenmerk is dat een van de ouders zelf vaak óók opgegroeid is in een narcistisch gezin en zichzelf onder invloed van narcistische ouders onveilige grenzen heeft aangeleerd. Hierdoor raakt het kind/ouder verward door een gebrek aan ouderlijke belangstelling. Kinderen in dergelijke gezinnen ontwerpen en besteden buitensporige hoeveelheden energie voor strategieën om de aandacht van de ongeïnteresseerde ouder(s) te krijgen”.

Ik heb in mijzelf het gevoel van onverschilligheid en twijfel ontwikkelt naar aanleiding van mijn interpretatie dat ik dacht dat mijn ouders weinig geïnteresseerd waren omdat zij geen belangstelling hadden voor mijn gevoelens van onzekerheid en angst. Hierdoor werd ik gefrustreerd en angstig. Mijn verlangen naar intimiteit werd gedwarsboomd door een gebrek aan belangstelling van de zijde van mijn ouder(s). Mijn veronderstelling heeft gezorgd voor mijn wazige en ongedefinieerde notie van passende grenzen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in mijzelf doffe onverschilligheid manifesteer naar aanleiding van woorden die iemand uit mijn omgeving uitspreekt.

Voor context zie voorgaande blogs.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij identificeer met doffe onverschilligheid.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in mijzelf het gevoel van onverschilligheid en twijfel heb ontwikkelt naar aanleiding van mijn interpretatie dat mijn ouders weinig geïnteresseerd waren in mij omdat zij geen belangstelling hadden voor mijn gevoelens van onzekerheid en angst.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik dacht dat mijn grenzen niet gerespecteerd werden waardoor ik gefrustreerd en angstig werd.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn grenzen niet respecteer.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik veronderstel dat mijn verlangen naar intimiteit gedwarsboomd werd door een gebrek aan belangstelling van de zijde van mijn ouder(s).

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik participeer in zelfoordeel in relatie tot doffe onverschilligheid naar aanleiding van mijn gedachte dat ik ben opgegroeid met de notie van passende belangstellende grenzen in mijzelf wazige en ongedefinieerde grenzen gegenereerd heb.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij identificeer met de energie die plakt aan doffe onverschilligheid in mijzelf desinteresse ervaar.

Ik vergeef mezelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijzelf veroordeel dat ik niet bekwaam ben bij het vaststellen van de passende grenzen met mensen, in combinatie met een te groot verlangen naar erkenning, vervolgens ‘mensen wil behagen’, geresulteerd heeft in het feit dat ik mijn weerstand niet onder ogen kom.

Ik vergeef mezelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij wil haasten om de gewenste resultaten te creëren als een beloning voor een geprojecteerde intimiteit met anderen en hoe dergelijke projectie heeft geleid tot woede en frustratie wanneer de relatie haar ware identiteit onthulde.

Ik vergeef mezelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard voor het accepteren en het mijzelf toestaan als ik problemen ervaar met het luisteren naar kritiek waardoor ik moeite ondervind met de fundamentele conflicten waarin het alledaagse leven mij voorziet.

Ik vergeef mezelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard om onnodige drama te manifesteren omdat ik denk dat ik problemen ervaar met grenzen stellen – vervolgens anderen wil behagen om te voorkomen dat ik mijn geautomatiseerde antwoorden naar aanleiding van kritiek de weerstand die ik ervaar niet onder ogen hoef te komen.

Ik vergeef mezelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik aan mensen en situaties die kunnen leiden tot onopgeloste gevoelens van woede of verraad – het gemis aan intimiteit en gezonde belangstelling – wil voorkomen en hoe ik mijn vermijding rechtvaardig door mijzelf te definiëren als verlegen of omdat ik externe kritiek niet kan verdragen.

Ik vergeef mezelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijzelf in onveilige en gevaarlijke posities in mijn leven heb begeven als gevolg van mijn veronderstelling dat mijn keuze veroorzaakt werd door een gebrek aan veilige grenzen omdat ik voelde dat mijn grenzen geschonden of genegeerd zijn door een gebrek aan onvoorwaardelijke belangstelling.

Ik vergeef mezelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik opging in reactieve emotionele toestanden als ik zie/zag dat mijn grenzen worden geschonden mij realiseer zie en begrijp mij te doen gelden en uiten van mijn rechten soms zelfs meer beangstigend was, met name het binnen stappen van een ongezonde situatie, relatie en-of valse vriendschappen.

Ik vergeef mezelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard om deel te nemen in zelf- ondermijnend gedrag omdat ik niet geloof in mijn vermogen om mijn werkelijkheid te definiëren in Levende woorden omdat ik mezelf betwijfel en daarom twijfelde ik ook aan de intenties van anderen.

Als en wanneer ik door gedrag van anderen in mijzelf twijfels ervaar, dan Stop ik en Adem,

wordt vervolgd.

Discutabele gehoorzaamheid

Lethargy: Introduction – Atlanteans – Part 212

Dag 395 Obey or see

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in mijzelf doffe onverschilligheid manifesteer naar aanleiding van woorden die iemand uit mijn omgeving uitspreekt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in mijzelf in relatie tot en naar aanleiding van iemands uitspraak in mijzelf de energie van conflict ervaar.

Als en wanneer in mijzelf door de energie van conflict inactief en verlamd raak, dan Stop ik en Adem.

Voor context zie blog.

Tijdens een gesprek vertelt een vrouw haar ervaring met haar ex-man. Volgens haar heeft hij gefaald. ‘Hij is namelijk niet in staat om succesvol te zijn’. Zij vervolgd: ‘zijn zaak is bijna failliet en niet te verkopen door economische redenen’. Haar ex-man zal volgens haar helemaal opnieuw moeten beginnen. Net zoals een jongen van zestien zijn leven op moet bouwen. Want die begint volgens haar ‘óók met niets’.

Naar aanleiding van haar uitspraak realiseer ik mij, zie en begrijp dat ik mij identificeer met haar woorden.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij identificeer en dat mijn mind informatie past bij haar uitspraak waarin zij volgens mijn veronderstelling communiceert dat haar man niet succesvol is in zijn zakelijke aanpak.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij volgens de energie die plakt aan mijn mind informatie identificeer met haar uitspraak.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijzelf vergelijk overeenkomstig haar informatie, in overeenstemming is met mijn mind informatie naar aanleiding van de ervaring met mijn zakelijke ervaring, als herinnering aan mijn werk verleden als zelfstandig ondernemer ontstaan, veronderstel dat ik heb gefaald.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik haar uitspraak vergelijk met mijn backchat en mind woorden die overeenstemmen met haar woorden.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn reactie manifesteer, naar aanleiding van haar uitspraak, mij realiseer dat ik terug denk aan mijn mislukte carrière als zelfstandig ondernemer omdat ik volgens mijzelf gefaald heb, schrik naar aanleiding van haar woorden omdat ik denk dat ik ook weer terug geworpen wordt naar de periode toen ik zestien was, deze aanname creëert weerstand in mijzelf waardoor de moed om op te staan, uit de negativiteit, mij in de schoenen zakt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik naar aanleiding van mijn gedachte die refereren aan het feit dat ik teruggeworpen wordt naar de periode waar ik zestien was, de energie van verdriet en ontreddering ervaar, omdat ik toen weinig tot geen geld had. Als en wanneer ik door geld gebrek in mijzelf verdriet en ontreddering ervaar, dan Stop ik en Adem.

Ik realiseer mij dat ik aan geld bezit mijn positieve identiteit verbind, want met voldoende geld kan ik auto rijden, uiteten gaan, nieuwe kleren kopen, uitstapjes maken en vakanties boeken. Ik de suppressie die ik ontwijk wil ik compenseren door mijn impressing identiteit expressie. Deze positief geladen impressie van mezelf wordt in gang gezet door de negatief geladen onderdrukte energie genaamd onverschilligheid, apathie en lethargie, hetgeen onderdrukt existeert in mijzelf.

Als en wanneer ik primair focus op de manifestatie van gebrek en tekort in mijzelf, door het gebrek van materiële aspecten, dat ik denk dat ik geen indruk kan maken op een vrouw, haar niet kan imponeren omdat ik in de veronderstelling ben als mijn haar goed zit, door uiterlijke schijn positieve aandacht ontvang, mij realiseer, zie en begrijp dat ik denk omdat ik door méér geld bezit mijn leven wel op orde heb, dan Stop ik en Adem.

Ik stel mijzelf ten doel dat ik de eerste kleine stap zal zetten, wil ik meer geld bezitten, een baan moet vinden, moet solliciteren, een baan accepteer die mij voorziet in meer geld en tot die tijd mijn reden om een vrouw te willen imponeren eens grondig onder ogen moet komen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard door dit teruggeworpen worden in de tijd Gewaarzijn de energie van tegenzin in mijzelf ervaar die in mijzelf opborrelt omdat ik denk wat ik na mijn zestiende door mijn inzet en motivatie om iets te bereiken, daadwerkelijk bereikt heb, dat ik financieel succesvol en onafhankelijk was van anderen, dit daadwerkelijk bereiken heb verspeeld, dit doel om meer geld te genereren ervaar als een onbereikbaar ver-van-mijn-bed-show-doel.

Als en wanneer mij de moed in de schoenen zakt vanwege mijn veronderstelling, weer financieel succesvol zijn is een ver-van-mijn-bed-show-doel, dan Stop ik en Adem.

Ik realiseer mij dat ik als kind al mee moest werken in het bedrijf van mijn ouders, uiterlijke schijn gemanifesteerd werd als positief werd gepredikt, vergeleek met negatief geladen huiselijke ongezelligheid, deze negativiteit heb onderdrukt, wilde compenseren met uiterlijke schijn, financierde met geld.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik als kind al mee moest werken in het bedrijf van mijn ouders, van mij werd verwacht dat ik klantvriendelijk was in bijzijn van gasten, mijn gedrag heb ervaren als hypocriet en uiterlijke schijn, hetgeen als positief vriendelijk gedrag door mijn ouders werd verlangd in relatie tot de gasten, een verwachting van mijn ouders aan mij opgedragen werd in tegenstelling tot mijn negatief geladen energie die ik manifesteerde door mijn gedachten aan onvriendelijk, dreiging en huiselijke ongezelligheid, hetgeen ik voor de buitenwereld verborgen en onbesproken liet door vriendelijk en klantvriendelijk gedrag te promoten.

Ik zie een onderliggend onderdrukt patroon in mijzelf namelijk, namelijk dat ik bij meningsverschil en conflict in mijzelf ben weggevlucht voor ogenschijnlijke extern conflict, zie dat ik de energie van conflict, hetgeen ik in specifieke situaties manifesteer in mijzelf, door vlucht gedrag ontwijk.

Als en wanneer ik in relatie tot de energie van conflict ervoor kies dat ik wegvlucht, dan Stop ik en Adem.

Omdat ik dacht dat ik verplicht was dat ik vriendelijk en klantvriendelijk gedrag moest manifesteren, de energie van conflict in mijzelf onderdrukt heb, en naar aanleiding van wegloop gedrag, in mijzelf vervolgens meer negatieve energie heb ontwikkelt, emotionele spijt, schuld, teleurstelling en schaamte energie ervaar.

Ik realiseer mij dat ik daarom naar drank greep of zocht naar de steun of gunsten van een vrouw, haar wilde versieren om mijn onderdrukte emotionele mislukking en falen, uit conflict gedachten ontstaan, onderdrukt als de energie van gefaald zijn, weg te drukken, verlangde naar positiviteit waarmee ik de negativiteit in mijzelf wilde ontvluchten.

Van vrouwen verwachte, dat zij mij zouden ervaren als aardig en vriendelijk. Vrouwen waarbij ik mijn slachtofferschap kon uiten en die vervolgens begripvol en vriendelijk waren in hun gedrag richting mij.

Door de uitsprak van de vrouw die uitspraken deed over haar ex-man, hierdoor was ik in de veronderstelling dat zij haar man veroordeelde. Zij deed mij denken aan G die mij altijd bekritiseerde om het feit dat ik niet in staat ben om succesvol te zijn. O deed vergelijkbare uitspraken dat mijn vader er altijd een zooitje van maakte. Ik wilde hen tevreden stemmen en onderdrukte mijn negatieve gevoelens om de goede vrede in mijzelf te herstellen. Zie hier een artikel waarin mijn gehoorzaamheid wordt vertolkt.

First I has Support my physical body aswell. De relatie mind en body, de mind ervaring als backchat heeft invloed op mijn fysieke lichaam. De gemanifesteerde consequencies van deze negatieve mind backchat heeft invloed op het fysieke lichaam in de vorm van moeheid, loomheid, inactivity, inaction and physical Lifelessness.

Ik stel mijzelf ten doel dat ik in eerste instantie de Support van mijn physical body wil herstellen met healthy nutrion’s, vitamines and minerals, homeophatie, voldoende slaap, geen alcohol, geen sigaretten en voldoende beweging.

Lethargy: Introduction – Atlanteans – Part 212

Dag 392 Lethargy – loomheid.

A lack of energy and enthusiasm – Doffe onverschilligheid

Periodes of weakness and lethargy – inactivity – inaction – physical Lifelessness.

How does your Mind contribute to the experience of Lethargy on a physical level? Op welke wijze heeft mijn mind invloed op mijn fysieke lichaam?

Why is it important to first and foremost support your body before and while you walk a process in your Mind? Waarom is het belangrijk om mijn fysieke lichaam te ondersteunen gedurende het mind proces dat ik wandel?

How is Lethargy an example of manifested consequence? Op welke wijze manifesteert Lethargy haar mind consequences.

What is manifested consequence? Wat zich in de mind manifesteert als specifieke consequenties?

Emotional physical construct? The emotional and physical experience being lethargic and the different between mental and physical moeheid. Determind and obsessces door backchats in combinatie met een tekort aan fysiek gezonde voeding resulteert in Lethargy en moeheid.

What in the mind can contributed to lethargy? The emotional relationship I have with myself within my mind. Gridline structures in the mind exist as emotional, feelings and physical energy which my mind consciousness system using. Wat er vaak gebeurt in de relatie tussen de mind en het fysieke lichaam is dat het mind bewustzijn bestaat uit emotionele en gevoel energie die invloed heeft op de energie die het fysieke lichaam tijdens inspanning produceert. Mind energie is geen goede energie die ontstaat uit goede fysieke energie. Emoties en feelings contain fysieke energie.

Bijvoorbeeld ik raak in conflict in mijzelf in relatie tot een andere persoon. Het conflict karaktersysteem dat geactiveerd wordt in mijzelf in relatie tot mijn mind conflict genereert haar energie uit goede fysiek energie aanwezig in het fysieke lichaam. Ik genereer mind energie om mijzelf als mind conflict te ervaren tijdens dit conflict als conflict tijdens mijn ervaring met een andere persoon. Het mind bewustzijn systeem bevat onvoldoende energie om dit conflict te voeden en voedt zich met goede fysieke energie. Het mindbewustzijn werkt en krijgt haar kracht door de conflict ervaring in het verleden ontstaan in relatie tot specifieke personen. Als zodanig  als conflict ervaren existeert deze ervaring als herinnering binnen dit mind bewustzijnssysteem.

Als je automatisch en vaak nog onbewust verwacht dat je in relatie tot een specifiek persoon in jezelf in conflict geraakt, en dat die persoon ineens in zijn gedrag veranderd naar vergevingsgezind, stabiel, vriendelijk en begripvol, in gedrag geen conflict profileert. Wat zal er dan gebeuren met de energie van conflict in jezelf? De energie van conflict echter die in je mind als conflict existeert en in relatie tot deze persoon verwacht, de energie van conflict, die een specifiek emotionele signatuur heeft ontwikkelt. Deze energie die is ontstaan en zich in de loop der jaren als signatuur heeft ontwikkelt, door en voor de bestendiging van deze specifieke mind karakter structuur.

De energie van dit karakter is inmiddels geprogrammeerd tot het bestaan een specifiek mind conflict karakter. Dit conflict existeert als mind signatuur. In relatie tot mensen waarin dit karakter ontwaakt vraagt het om emotionele energie, in relatie tot dit conflict binnen de mind, hetgeen in relatie tot conflict situaties of personen nog steeds actief is in de mind, overeenkomstig haar emotionele signatuur.

Deze actieve mind energie resulteert vervolgens in frictie en manifesteert zich in gedachten, gevoelens en gedrag gedrag in relatie tot mensen die dit specifieke mind conflict als signatuur aanwakkert.

In welke realtie verhoudt deze mind informatie – gedachten – en energie – emotie en gevoelens – zich tot het thema lethargy?

The mind way over estimate the amount of mind emotional need. And then it start foltering the emotioneel energie you did not used into this kanaal systems takes a lot of time release this information. This mind emotional systemazation energie informatie needs physical energy you actually need to physically function. The mind looks with eyes at specific situations true those mind signature system. In deze situatie verzeild is het van belang om het fysieke lichaam te ondersteunen omdat het mind conflict de energie van het fysieke lichaam gebruikt om zich te manifesteren.

De eerste fase van Lethargie vraagt van jezelf om jezelf fysiek effectief te ondersteunen door middel van gezonde voeding en supplementen om de energie van het fysieke lichaam weer in balans te brengen.

Next blog – Zelfvergeving – emotioneel conflict in mijzelf gewaar naar aanleiding van een gesprek.

Tijdens een gesprek met een vrouw verteld zij mij over haar ex-man. Dat hij volgens haar is gefaald, niet in staat is om wel succesvol te zijn, omdat hij niet succesvol was/is in zijn zakelijke aanpak. Dat hij bijna failliet is en zijn zaak niet kan verkopen door economische redenen. Hij zal volgens haar weer moeten beginnen zoals een jongen van zestien met niets begint.

Naar aanleiding van haar uitspraak realiseer ik mij dat ik haar woorden persoonlijk aantrek. Want haar uitleg vergelijk ik met mijn mind informatie als herinnering ontstaan tijdens de ervaring met mijn werk verleden als zelfstandig ondernemer. Ik baseer en vergelijk mijn backchat met haar woorden. Ik denk terug aan mijn carrière waarin ik volgens mijzelf heb gefaald. De gedachte dat ik ook terug geworpen wordt naar de periode toen ik zelf zestien was, doet mij vervolgens de moed in de schoenen zakken. Ik ervaar verdriet en ontreddering. Vervolgens ben ik gewaar van de energie van tegenzin die in mijzelf opborrelt als ik eraan denk wat ik heb bereikt nooit meer zal realiseren. Dat ik door mijn inzet en motivatie om iets te bereiken financieel succesvol en onafhankelijk van anderen was en wil weer wil zijn, ervaar ik als een onbereikbaar ver van mijn bed show doel.

Ik realiseer mij een patroon dat ik bij meningsverschil en zakelijk conflict altijd ben weg gevlucht uit conflict situaties. Dat ik vervolgens door spijt, teleurstelling en schaamte overmand werd naar de drank greep of vrouwen versierde om mijn emotionele mislukking en falen, door conflict en falen ontstaan, heb weg gedrukt vanuit mijn verlangen naar positiviteit. Van vrouwen verwachte, dat zij mij zouden ervaren als aardig en vriendelijk. Vrouwen waarbij ik mijn slachtofferschap kon uiten en die vervolgens begripvol en vriendelijk waren in hun gedrag richting mij. Door de uitsprak van de vrouw die sprak over haar ex-man, was ik in de veronderstelling dat zij haar man veroordeelde. Zij deed mij denken aan G die mij altijd bekritiseerde om het feit dat ik volgens haar niet in staat ben om succesvol te zijn. Mijn opa deed deze uitspraak ook eens nadat hij opmerkte dat mijn vader er ook altijd een zooitje van maakte.

Nude Solution commitment physically walk

First I has Support my physical body aswell. De relatie mind en body, de mind ervaring als backchat heeft zeker invloed op het fysieke lichaam. De gemanifesteerde consequencies van de mind backchat heeft invloed op het fysieke lichaam in de vorm van moeheid, loomheid, inactivity, inaction and physical Lifelessness. Support the physical body with healthy nutrion’s, vitamines and minerals, homeophatie, voldoende slaap, geen alcohol, geen sigaretten en voldoende beweging.

Lethargy: Introduction – Atlanteans – Part 212