Dag 531 Uit je zelf op papier!

Uit je zelf op papier heeft een dubbele betekenis. Wat in je zelf leeft! Hoe je betekenis toegekend hebt aan je ervaringen. De manier waarop jouw dagelijkse herinnering je ondersteuning biedt, belemmerd. Maar in iedergeval beïnvloedt. Hetgeen jij zelf bepaalt.

Uit je zelf. Jouw dagelijkse beleving, uiten op papier! De manier waarop je denkt, handeld en beweegt. Houding en gedrag, de manier waarop jij je uit, specifiek volgens jouw opvattingen.

Volgens de taal, de woorden van interpretatie, hetgeen kleurt jouw vaak nog onbewuste automatische observatie.

Echter, zodra je helder en eerlijk begint met Zelfreflectie, dan ondersteun jij jezelf op weg naar zelfredzaamheid. Je neemt de touwtjes in handen en bent eigenaar van je keuzes.

Stand as the slave that you are and have allowed yourself to become.

observatie een observatie vind plaats met een bepaald doel voor ogen.

Een objectieve waarneming van gedragingen of gebeurtenissen met een bepaald doel voor ogen. Dit doel kan onbewust gekozen zijn. Echter hetgeen de keuze voor een handeling of gedraging in de eerste plaats heeft bepaald, bevat bepaalde informatie.

Bepaalde enkele betekenissen van bepaald ‘ik bepaalde met een door mij bepaald doel voor ogen’


Bepaald: Fixe, echt, vast, omlijnd, beslist, stellig, begrensd, positief, nauwkeurig, aangewezen, vastgesteld, gedetermineerd, onvoorwaardelijk.


Uit je zelf betekenis: aan het licht brengen hetgeen je voor ogen hebt. Sta als jezelf, als de slaaf die je bent en jezelf hebt toegestaan te worden.

Te worden als hetgeen je jezelf hebt toegestaan en aanvaard te zijn als de betekenis die je aan taal en woorden toekend.

Word iemand waar je tevreden over bent. Desteni helpt en ondersteunt jouw om jezelf te ondersteunen.

Dag 505 realized day 503.

We kunnen beginnen met te zien hoe emoties en gevoelens als energetische reacties de mogelijkheid hebben ‘om ons richting te geven in een moment waarin we nietHIER’ zijn als het zelfsturende principe.’

Als we participeren in automatische reacties we ons moeten realiseren dat we ervoor kiezen en onszelf toestaan en accepteren dat een ervaring van een emotie of een gevoel ons controleert. Ons stuurt, en richting geeft aan de manier waarop we onszelf ervaren.

Dit in plaats van dat ieder van ons duidelijk staat, hier – in ieder moment. Zelf beslissend wie we willen zijn en hoe we willen zijn – binnen de realisatie dat we de scheppers zijn van onze ervaring. En dus dat we verantwoordelijk zijn voor wat we ervaren en wat er vervolgens met ons gebeurt, zowel intern als extern.

Hoewel met een autoriteit meestal gezag beoefend door een of meer mensen bedoeld wordt, kan het woord ook verwijzen naar andere soorten autoriteiten. Er zijn goddelijke en traditionele autoriteiten. Gelovigen zoals christenen die volgens de bijbel leven, zien God als de hoogste autoriteit die zij moeten gehoorzamen. Dus autoriteit draait om gezag dat men dient te gehoorzamen. Een persoon of instantie met gezag; gezagsdrager, met bevoegdheid. De autoriteit; toestand dat mensen naar je luisteren door je positie en je kwaliteiten.

Autoriteit: bevoegdheid, deskundige, erkend gezag, gezag, gezagdrager, heerschappij, invloed, persoon met gezag, ontzag, persoonlijk overwicht.

In deze blog roept autoriteit dus meerdere associaties op. In general:

Autoriteit stuurt en bepaalt wat er zal gebeuren. Vaak onbewust en automatisch kiezen we onze richting, vanuit deze nog onbewuste informatie’.

Wat we echter voor ogen hebben is Zelfgewaarzijn realiseren. Het richting geven van Zelf als een levend wezen. ‘Fysiek Hier aanwezig zijn binnen de fysieke werkelijkheid’.

Waarin alles en iedereen wordt beschouwd als één en gelijk aan Leven. Zonder te worden beïnvloed of te worden gecontroleerd door de geest als gedachten, emoties en gevoelens’.

Mindautoriteit – Ik realiseer me zie en begrijp dat ik betekenis toeken aan Autoriteit hetgeen ik associeer met gezag en aanzien, met ‘de negatieve dominante bazige invloed van een persoon’. Een invloed die mijn bestuurt, waaraan ik me onderwerp, hetgeen ik toesta, uit angst voor kritiek op en afwijzing van mijn integriteit.

ARE YOU EGO OR ARE YOU LIFE? ARE YOU WALKING THIS PROCESS FOR LIFE OR FOR EGO?

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik waarde toeken aan een beeld in mijn mind.

Als en wanneer ik van anderen positieve bejegening verwacht, dan Stop ik en Adem.

Ik realiseer me zie en begrijp dat ik het gedrag van de andere vergelijk met hetgeen niet mag afwijken met het gedrag dat ik voor ogen heb.

Gezag en autoriteit toekennen.

Als en wanneer ik naar aanleiding van mijn instructie niet verwacht dat mijn collega begint te lachen, dan Stop ik en Adem.

Als en wanneer ik irritatie ervaar nadat mijn collega begint te lachen, dan Stop ik en Adem.

Als en wanneer ik woede ervaar omdat men mijn instructie negeert, dan Stop ik en Adem.

Als en wanneer ik woede plaatjes in mijn geest creëer waarop ik participeer in wraakacties, dan Stop ik en Adem.

Ik realiseer me zie en begrijp nu ik mijn reactie stop en afrem dat een nieuw plaatje opplopt in mijn mind. Een beeld waarop ik mezelf zie als passagier samen met de chauffeur in een truck, met name de chauffeur die zijn woede toont in reactie op een automobilist voor ons op de autobaan die volgens de wild gebarende chauffeur niet snel genoeg doorrijdt.

Als en wanneer ik participeer in woede, vervolgens wraakactie-plaatjes in mijn geest manifesteer als iemand mijn instructie niet opvolgt, dan Stop ik en Adem.

Als en wanneer ik afspraken cancel omdat ik gedrag wil vermijden vertolkt als wraakactie-plaatjes in mijn mind, dan Stop ik en Adem.

Als en wanneer ik participeer in geveinsde leugens en een werkafspraak wil cancelen, dan Stop ik en Adem.

Als en wanneer ik naar aanleiding van geveinsde plaatjes besluit me ziek te melden en vervolgens toenemende spanning creëer, dan Stop ik en Adem.

Als en wanneer ik door toenemende spanning naar aanleiding van mijn ziekmelding vervolgens fake dat ik langdurig ziek ben, dan Stop ik en Adem.

Als en wanneer ik door ‘innerlijke stress’ me terugtrek uit contact, dan Stop ik en Adem.

Ik realiseer me zie en begrijp zodra ik participeer in de energie van woede innerlijk méér spanning genereer.

Als en wanneer ik spanning en stress manifesteer omdat ik aandacht verlang van mijn leidinggevende, dan Stop ik en Adem.

Ik realiseer me zie en begrijp omdat de leidinggevende wel aandacht heeft voor mijn collega, vervolgens participeer in een plaatje ik ervaar me genegeerd omdat de leidinggevende zijn hoofd wegdraait.

Als en wanneer ik me genegeerd ervaar omdat iemand waarvan ik aandacht verlang zijn hoofd wegdraait in een andere richting, dan Stop ik en Adem.

Ik realiseer me zie en begrijp als ik innerlijk veronderstel dat iemand met opzet niet naar mij kijkt, vervolgens denk ‘ik doe er niet toe’.

Als en wanneer ik denk ‘ik doe er niet toe’, dan Stop ik en Adem.

Ik realiseer me zie en begrijp omdat ik waarde toeken aan het gedrag van de leidinggevende ken ik ‘autoriteit’ toe aan de leidinggevende. Door het lachen van mijn collega ervaar ik me miskend en tekort gedaan. Vervolgens creëer ik wraakactie-plaatjes in mijn geest en vervolgens participeer ik in geveinsd gedrag waarop ik me ziek meld omdat ik er nu voor kies dat ik daadwerkelijke wraakacties wil vermijden. Omdat ik me ziek meld vervolgens veronderstel dat andere collega’s mij negatief zullen beoordelen.

Ik realiseer me zie en begrijp dat ik me afhankelijk maak van aandacht, goedkeuring en bevestiging van de autoriteit. Hierdoor maak ik mijn reacties afhankelijk van het gedrag van de ‘autoriteit’.

Ik realiseer me zie en begrijp de toekenning van ‘autoriteit’ aan een persoon (de juf, mijn moeder, mijn zus), afhankelijkheid en onderdanigheid genereert.

Ik realiseer me zie en begrijp dat ik me aanpas en onderwerp aan autoriteit.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik me aanpas en onderwerp aan autoriteit omdat ik autoriteit heb aanvaard en toegestaan.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik me onderwerp aan het plaatje autoriteit in mijn geest.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik me naar aanleiding van het plaatje autoriteit in mijn geest onderdanig maak aan de kenmerken in mijn geest die ik associeer met autoriteit.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik mijn ervaring met autoriteit wil vermijden omdat ik de goede vrede wil bewaren.

Als en wanneer ik me aanpas aan autoriteit, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer me zie en begrijp zodra ik me aanpas en onderwerp aan het plaatje en de kenmerken van autoriteit dat ik de relatie met mijn Zelf-Gewaarzijn in Hier verlies.

Autoriteit, hetgeen als gedachten, gevoelens en emoties, als plaatje, een creatie van mijn MIND ACCEPTANCE, als zodanig participeer in geaccepteerde afhankelijkheid en afwachtende houding omdat ik accepteer dat de autoriteit in mijn mind beleving bepaald wat zal gebeuren.

Mijn afwachtende houding die ik toeken aan autoriteit en mij leiding oplegt waaraan ik me ondergeschikt maak en goedkeuring van de autoriteit verwacht.

Als geschreven regels van mijn mindacceptatie. Die resoneert als een innerlijke mantra: ‘de autoriteit is een persoon waarvan ik veronderstel dat die persoon op de hoogte is van het feit dat deze persoon mij moet beschermen omdat die persoon weet wat ik nodig heb. Die zonder dat ik woorden moet spreken ‘wat ik nodig en waaraan ik behoefte heb’. Een persoon die weet wat ik nodig heb. Die mij aanvoelt, betrokken en competent is om mijn autonomie te versterken lol’.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken dat gezag of autoriteit een persoon of een organisatie is waarop ik kan vertrouwen om een andere persoon of groep te leiden.

Als en wanneer ik me afhankelijk maak van autoriteit, dan Stop ik en Adem.

Ik realiseer me zie en begrijp dat gezag de basis van de maatschappij vormt, want het regelt de verhoudingen tussen mensen. Ik ben van mening dat aan het toekennen van macht, aanvaarding en acceptatie van gezag en macht, een commitment en dialoog ten grondslag moet liggen hetgeen impliceert dat dit orgaan regelt ‘wat het beste is voor alle leven’. Dan heeft macht het recht om deze macht uit te oefenen. Door bijvoorbeeld het aanvaarden van mijn rijbewijs impliceert dat ik me committeer aan sancties als ik door rood rijd waarop een geldboete volgt als ik gepakt wordt door de agent. Aan het rijbewijs is een commitment verbonden. Ik aanvaard en accepteer de voorwaarden die verbonden zijn aan het rijbewijs zoals beschreven in de wegenverkeerswetgeving.

https://desteni.org/ see the Desteni material

http://lite.desteniiprocess.com/.