Dag 504 I am still longing for apology.

We tend to ask why with an emotional attachment, like resentment, spite or anger.

If you decide drop that and ask why with more clarrity and objectivity, wait and see what opens up’.

Still longing for excuses from others.

The concrete actions that I observe which affects my well-being. And how I feel because what I perceive, my needs, values, desires that evoke my feelings and concrete action that I express in a request to enrich my life.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself when I observe my thoughts I realize see and understand I’m still longing for excuses from others.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself that I feel lonely and disappointed because I did not receive excuses from my parents.

If and when I’m longing for excuses from my parents, I will Stop and Breath.

I realize see and understand that I still asking (in my mind) my parents for excuses when I experience the energy of disappointment and loneliness because my parents never asked what I experienced during their fights.

I commit myself that I want to act with no imposed conditions which I am longing for from my parents.

I realize see and understand, after several blogs I wrote the last weeks that I ‘In relation to the destructive behavior of my parents’ I see that I am still longing for excuses from my parents’. My requests for specific context, See some previous blogs.

But, I realize see and understand that my parents failed in giving me the Unconditional Treatment where I was longing for. Their treatment, which they did not gave me, which I had accepted as a condition in my mind, the treatment I was longing for, I accepted as an unwritten rule that parents must comply with.

A rule in my mind that parents must align their behavior with peaceful, understanding and empathic ‘with common sense treatment behavior, before and when they decide’ that they want to raise their children.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself that I manifest revenge fighting pictures in my mind when someone doesn’t act respectful.

If and when revenge-action-pictures pop-ups in my mind, I Stop and Breath.

I realize see and understand that I want to prevent agressieve behavior because where I was longing for ‘as an unwritten rule’ from my parents, firstly I have to forgive my Blame against my parents.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself that I tend to ask why ‘In relation to the destructive behavior of my parents, thoughts wich includes an Blame and Anger emotional attachment.

If you drop that and ask why with more clarrity and objectivity, wait and see what opens up’.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself that I created A rule in my mind, which directed my opinion that parents must align their behavior with peaceful, understanding and empathic, with common sense behavior treatment, when they decide that they want to raise their children.

I realize see and understand if my needs do not receive sufficient attention from others, this lack of attention means to me that I does not get the treatment I have in mind.

If and when I blame others for lack of attention means to me that I react with anger

I forgive myself that I have accepted and allowed myself when my need for attention and my needs in general do not get enough attention from others, my accepted mind lack of attention means to me that I am not getting the treatment I have in mind.

If and when I blame others for lack of attention which creates energy of anger in my mind and body, I will Stop and Breath.

I commit myself If and when I participate in the energy of Anger, I will Stop and Breath.

I realize see and understand when I blame others for receiving not enough attention from them, the attention where I am longing for, manifest the longing for attention from others Character, I have to realize see and understand that I have to give myself what I really need more attention.

I commit myself that I have to give myself what is best for me which also includes that this what’s best for me in real time in Here, is ‘Best For All Life’.

For now I have to realize see and understand ‘what is the best for me’.

First I have to realize see and understand that I have to find out what I want to give myself really needs more attention. Oops.

If and when I’m not getting the treatment I have in mind, I will Stop and Breath.

Dag 503 autoriteit toekennen is aanvaarden.

In deze blog onderzoek ik de waarde ‘autoriteit’ die ik toeken aan een beeld en het identificeren van de aard en gewaar worden van mezelf in en als gedachten als emoties en gevoelens. De lading ontdekken die deze gedachten als emoties en gevoelens dragen en of deze lading positief of negatief is.

Ik realiseer me zie en begrijp dat als anderen onvoldoende aandacht hebben voor mijn behoeften, dit gebrek aan aandacht van anderen niet voldoet aan de bejegening die ik voor ogen heb.

Gezag en autoriteit toekennen.

ARE YOU EGO OR ARE YOU LIFE? ARE YOU WALKING THIS PROCESS FOR LIFE OR FOR EGO?

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik naar aanleiding van de reactie van mijn collega, die ik informeer over de gangbare werkwijze en instrueer, van mijn collega verwacht dat hij niet begint te lachen. Zie voor context vorige blog.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik van mijn collega niet gelach maar serieuze aandacht, instemming en commitment verwacht naar aanleiding van geldende werkinstructies die ik aan hem instrueer, hetgeen in het belang is van veiligheidsprocedures en toepassen van een voor iedereen duidelijke praktische werkwijze, hetgeen voor mij impliceert ‘ik wil professionele afstemming met andere collega’s bewerkstelligen’.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik irritatie en woede ervaar nadat mijn collega begint te lachen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat mijn irritatie en woede toenemen als ik opmerk dat mijn collega wel instructie opvolgt van een leidinggevende en mijn instructie negeert.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik naar aanleiding van de woede die ik innerlijk manifesteer, vervolgens nieuwe plaatjes in mijn geest creëer waarop ik participeer in wraakacties.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te participeren in wraakactie-plaatjes in mijn geest naar aanleiding van het feit dat ik veronderstel dat mijn collega mijn instructie belachelijk maakt en die niet wil uitvoeren waardoor ik innerlijk agressie, woede en irritatie manifesteer, hetgeen versterkt als ik het gedrag van mijn collega waarneem en zie dat hij de instructie van de leidinggevende wel opvolgt.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik wraakactie-plaatjes in mijn geest manifesteer en dit gedrag wil voorkomen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik om wraakacties te vermijden participeer in geveinsde energie van excuus een smoes bedenk, een ‘leugen’ om een werkafspraak te cancelen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik naar aanleiding van mijn geveinsde plaatje besluit me ziek te melden, hetgeen vervolgens resulteert in toenemende spanning.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik naar aanleiding van mijn ziekmelding vervolgens fake dat ik langdurig ziek ben.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik participeer in toegenomen ‘innerlijke stress’ waardoor mijn reeds toegenomen spanning nog meer toeneemt waardoor ik mezelf terugtrek uit contact.

Ik realiseer me dat ik reeds participeer in de energie van woede, Irritatie en ergernis omdat mijn collega mijn instructie negeert en begint te lachen.

Innerlijke Spanning die in kracht toenam omdat mijn collega instructie van de leidinggevende wel opvolgt.

De aandacht van de leidinggevende, die wel met mijn collega spreekt (plaatje) en vervolgens zijn hoofd wegdraait in een andere richting (plaatje) en niet naar mij kijkt, waardoor mijn spanning toeneemt. Het plaatje hetgeen ik maak van mijn leidinggevende omschrijf ik als ‘autoritair en pedant’.

Door de ‘autoriteit’ van de leidinggevende en het gedrag van mijn collega voel ik me miskend en tekort gedaan. Vervolgens creëer ik wraakactie-plaatjes in mijn geest waarop ik me door middel van Geveinsd gedrag ziek meld om daadwerkelijke wraakacties te vermijden. Omdat ik me ziek meld vervolgens veronderstel dat andere collega’s mij negatief zullen beoordelen.

We kunnen beginnen met te zien hoe emoties en gevoelens als energetische reacties de mogelijkheid hebben om ons richting te geven in een moment waarin we niet hier zijn als het zelfsturende principe. Waarin we toestaan dat een ervaring van een emotie of een gevoel controleert / stuurt / richting geeft aan de manier waarop we onszelf ervaren, in plaats van dat ieder van ons duidelijk staat, hier – in ieder moment beslissend wie we willen zijn, hoe we willen zijn – binnen de realisatie dat we de scheppers zijn van onze ervaring, en dus dat we verantwoordelijk zijn voor wat we ervaren en wat er vervolgens met ons gebeurt, zowel intern als extern

Omdat ik me afhankelijk maak van aandacht, goedkeuring en bevestiging van de autoriteit, maak ik mijn reacties afhankelijk van het gedrag van de ‘autoriteit’. Ik realiseer me dat mijn toekenning van ‘autoriteit’ aan een persoon (de juf, mijn moeder, mijn zus) afhankelijkheid en onderdanigheid genereert. Ik realiseer me dat ik me aanpas en onderwerp aan autoriteit omdat ik me aanpas en onderwerp aan autoriteit, zoals ik dit heb aanvaard en toegestaan.

Zelfvergeving

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik me aanpas en onderwerp aan het plaatje in mijn geest dat ik gemaakt heb van autoriteit.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik me naar aanleiding van het plaatje in mijn geest aanpas en onderdanig maak aan autoriteit omdat ik de goede vrede wil bewaren. Als en wanneer ik me aanpas aan autoriteit, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer me zie en begrijp zodra ik me aanpas en onderwerp aan de autoriteit van de autoriteit dat ik de relatie met mijn Zelf-Gewaarzijn verlies.

Ik realiseer me zie en begrijp door aanvaarding en acceptatie van mind controle dat ik de relatie met mijn Zelf-Gewaarzijn verlies: ‘Zelfgewaarzijn, het richting geven van Zelf als een levend wezen die hier aanwezig is in de fysieke werkelijkheid, waarin iedereen en alles als één en gelijk wordt beschouwd, zonder te worden beïnvloed of te worden gecontroleerd door de geest als gedachten, emoties en gevoelens‘.

De betekenis die ik toeken aan Autoriteit: gezag, aanzien, aantrekkingskracht, invloed toekennen als gedachten / plaatje / is een creatie van mijn MIND ACCEPTANCE. Mijn acceptatie als plaatje bevat waarde. Kracht en macht waaraan ik waarde heb toegekend en als zodanig geaccepteerde afhankelijkheid en afwachtende houding, omdat de autoriteit in mijn beleving bepaald wat zal gebeuren.

Mijn afwachtende houding die ik toeken aan autoriteit en mijn leiding opleg en ondergeschikt maak aan goedkeuring van de autoriteit. ik verwacht ook van autoriteit (als ongeschreven regel, die dus wel als zodanig geschreven staat in mijn mind) waaraan ik waarde en een innerlijke mantra toeken ‘de autoriteit is een persoon, waarvan ik veronderstel dat die persoon op de hoogte is van het feit en dus weet dat deze persoon mij moet beschermen omdat die weet wat ik nodig heb. Die zonder dat ik woorden moet spreken ‘wat ik nodig en waaraan ik behoefte heb’ dit wat ik nodig heb aanvoelt wat voor mij nodig is, die betrokken is en competent om mijn autonomie te versterken lol’.

Gezag of autoriteit is de waarde waaraan ik macht en kracht toeken. Een persoon of een organisatie, waarop ik kan vertrouwen om een andere persoon of groep te leiden. Ik realiseer me zie en begrijp dat gezag de basis van de maatschappij vormt, want het regelt de verhoudingen tussen mensen. Ik ben van mening dat aan het toekennen van macht, aanvaarding en acceptatie van gezag en macht, een commitment en dialoog ten grondslag moet liggen hetgeen impliceert dat dit orgaan regelt ‘wat het beste is voor alle leven’. Dan heeft macht het recht om deze macht uit te oefenen. Door bijvoorbeeld het aanvaarden van je rijbewijs (de waarde) impliceert dat je je committeert aan sancties op door rood rijden volgt een geldboete, zodra je betrapt wordt door de agent en afwijkt van jouw commitment. Gezag aanvaarden, acceptatie van de voorwaarden die verbonden zijn aan het rijbewijs zoals beschreven in de wegenverkeerswetgeving en jezelf toestaan dat dit gezag gelegitimeerd is.

Hoewel met een autoriteit meestal gezag beoefend door een of meer mensen bedoeld wordt, kan het woord ook verwijzen naar andere soorten autoriteiten. Er zijn goddelijke en traditionele autoriteiten. Gelovigen zoals christenen die volgens de bijbel leven, zien God als de hoogste autoriteit die zij moeten gehoorzamen. Dus autoriteit draait om gezag dat men dient te gehoorzamen. Een persoon of instantie met gezag; gezagsdrager, met bevoegdheid. De autoriteit; toestand dat mensen naar je luisteren door je positie en je kwaliteiten.

Autoriteit: bevoegdheid, deskundige, erkend gezag, gezag, gezagdrager, heerschappij, invloed, man met gezag, ontzag, persoonlijk overwicht. Wie iets te zeggen heeft over andere personen in deze blog.

Wie iets te zeggen heeft verondersteld dat er een autoriteit bestaat, een existentie hetgeen gezag uitoefent. Existentie, het bestaan-leven, bestaan als-afkomst: ik ben, jij bent, bestaat, het bestaat, leven, zijn. Het er zijn: vb ‘hij denkt veel na over de existentie van de mens’. Aanvaarding van hetgeen als zijnde bestaand wordt geaccepteerd. Aanvaard is de bereidheid om een situatie te aanvaarden.

Een toestand, iets dat gebeurt een gesteldheid, heisa, conditie en stand van zaken. Gedoe en of gemoedsgesteldheid, hetgeen reflecteert een rommeltje of de orde waarnaar ik verlang.

Hoe ik het zijn van mijn toestand, het rommeltje waarin ik verblijf ook wend of keer, ik heb dit als zodanig toegestaan en aanvaard, dien ik zelf te onderwerpen aan oprecht schrijfonderzoek.

Dus grote fout die ik maak, het beeld dat ik verwar met iemand of iets en zelf creëer in mijn mind, hiervan bewust zijn is de eerste stap van zelfregie en zelfverantwoordelijkheid nemen voor het ‘rommeltje in mijn leven in relatie met hetgeen ik in mijn mind manifesteer’.

https://desteni.org/ see the Desteni material

http://lite.desteniiprocess.com/.