Dag 338 Determined open-minded equality?

Open Geest fungeert als mijn denk vermogen dat kan nadenken. Dat die open is betekent: er kunnen invloeden van buiten af bij komen en deze KUNNEN maar “moeten” niet langer invloed uitoefenen op mijn gedrag. Om te weten welke invloed mijn gedrag bepaald moet ik weten wat bepalend is hetgeen deze invloed binnen mijn Geest bepaald.

Wat bepaald nu de mate van invloed die bepalend is om invloed uit te oefenen op de geest van mij of iemands standaard opvattingen, mening, gedachten en uit welke ingrediënten zijn deze aspecten opgebouwd?

Feitelijke informatie waarmee iemand aan zijn waarneming realiteit en waarheid toekent. Hetgeen vaak overkomst heeft met individuele verlangens, verwachtingen, veronderstellingen, wensen, behoeften en de angst binnen zijn bewustzijn. Om hier inzicht en zicht op te krijgen wordt een open minded verondersteld waaruit Gewaarzijn ontstaat. Dit Gewaarzijn kan men realiseren door middel van Zelfvergeving schrijven.

Met dit individueel Gewaarzijn kan ik besluiten of ik in reactie schiet, hetgeen mijn individuele belang dient of dat ik uit mijn Geest reactie Adem. Zodra ik mij Gewaar ben van de invloed binnen mijn mind die mijn gedachten, emoties en gevoelens automatisch bepalen, dan kan ik iets anders doen met mijn voormalige keuzes.

Ik kan naar aanleiding van mijn inzicht, niet langer automatisch, zelfrichting bepalen door middel van zelfcorrecties, die los staan van mijn automatische mind invloed. Ik kan namelijk besluiten, dat mijn keuze niet alleen mijn individueel belang dient en dus het belang dient van Alle Leven. De individuele afscheiding wordt eenheid en gelijkheid voor Alle Leven hetgeen een basisinkomen impliceert.

Anders gezegd: iemand die “open-minded” is laat denkbeelden en meningen van buiten toe en ik vergelijk(t) deze met individuele, voorheen automatische mind reacties. Iemands besluit naar aanleiding van mind automatische invloed anders regisseert besluit en bepaald dat zijn individuele mening invloed heeft op zijn wereld en realiteit. Dit inzicht in individueel bewustzijn genaamd ‘Gewaarzijn’, met dit bewust Gewaarzijn zijn keuzes bijstelt of niet. Ik realiseer mij dat ik iemands individuele mind automatische invloed zie, ervaar en opvat als iemands individuele verantwoordelijkheid.

Open minded is eigenlijk heel simpel en het tegenovergestelde van ‘klein’ ik-denkendheid.  Wanneer je klein denkend bent geef je veel om je eigen mening en niet om het belang van de ander. Alleen jouw mening is eigenlijk goed. Vaak signaleer ik nog dat mensen met hun vinger naar een ader wijzen omdat zij denken dat hun mening in gevaar komt door de invloed van iemands opvatting waarvoor zij deze andere persoon of gebeurtenis verantwoordelijk maken. Hetgeen hen rechtvaardigt over te gaan tot oordelen, destructief of ander gedrag waardoor het welzijn van de ander schade of pijn ondervindt. Open je daarentegen niet oprecht je mind dan zal alles wat anders is dan jezelf of je eigen standpunten beoordeelt worden als afwijkend, deviant of fout. Zolang individuen zich van deze individuele mind opvatting bedienen zal door hun afwijkend denk gedrag, voor wat het beste is voor Alle Leven weinig tot niets veranderen.

Open minded anders denkend is juist dat je over andermans opvatting of mening nadenkt en als van jouw aanvaard, toegestaan en geaccepteerd ervaart. Dit zien, realiseren en begrijpen van de invloed die je denken bepaald noemt men Gewaarzijn. Deze invloed bepaald namelijk iemands verantwoordelijkheid en reacties. Reacties die opploppen binnen iemands individuele mind naar aanleiding van een gebeurtenis of de invloed die een andere persoon heeft op de aspecten van iemands automatische mind bewustzijn in de vorm van een mening of opvattingen. Wat er feitelijk gebeurd is dat iemands bekendheid met de overeenkomsten waaruit zijn bestaat wordt bedreigd door iets afwijkends/onbekends.

Te vaak nog zijn mensen onwetend van hun automatische mind nadenk invloed die geactiveerd wordt naar aanleiding van een externe gebeurtenis of persoon waarvan zij overtuigd zijn dat juist de invloed van datgene of diegene door hun gedrag, gedachten, gevoel en emoties, hierdoor in hen wordt bepaald.

Deze automatische onwetendheid mind invloed bepaald vaak iemands weerstand en angst.

Ik realiseer mij dat als ik over andermans mening nadenk dat ik naar aanleiding van deze informatie, waarmee ik andermans mening vergelijk/meet, informatie en aspecten zijn waarover ik nadenk, dus ervaar als nadenk informatie die als informatie interpretatie in mijzelf aanwezig is als mijn mind bewustzijn.

Ik realiseer mij zodra ik zie en begrijp dat de aanwezige informatie binnen mijn mindbewustzijn het Gewaarzijn vormt waarover ik kan beschikken en vervolgens met deze bron mijn oprecht-waar-zijn onder ogen kom, informatie die in mij existeert als in mij aanvaard en toegestaan. Als ik daadwerkelijk open minded ben dat ik voor de informatie binnen mijn mind, waarvoor ik vaak anderen verantwoordelijk heb gemaakt, mijzelf verantwoordelijk maak, getuigt van moed en Zelfoprechtheid waardoor ik in wezen de ander dankbaar kan zijn dat ik mij door deze ervaring in Hier Gewaar wordt van de invloed van mijn mind die mij feitelijk automatisch bepaald.

In feite toont de ander mij mijn automatische mind nadenk informatie, in mijzelf aanvaard en toegestaan opgeslagen als interpretatie, opvattingen, idee, gedachte, gevoel emotie en mening, angst die onder haar invloed bepaald fysieke pijn manifesteert. Ik kan mij gedragen als slachtoffer van een schokkende gebeurtenis en hierop met een intens gevoel van machteloosheid en intense angst reageren. Men zegt weleens dat het dan gaat om normale reacties op een abnormale gebeurtenis waarbij de eigen beleving van het slachtoffer voornamelijk de impact van de gebeurtenis bepaalt. Normale reacties op een abnormale gebeurtenis, hoe kan dat? Hoe kan ik normaal reageren op iets abnormaals buiten mij? Als ik normaal reageer op iets abnormaals dan is mijn reactie die ik normaal noem dus al abnormaal. Ik ben de reactie die abnormaal als zodanig interpreteert. Dis niet de omgeving bepaald je angst jouw innerlijke waarneming bepaalt dit.

Dus anderen verantwoordelijk maken voor jou abnormale reacties is niet normaal en vanzelfsprekend de schuld van de ander of de omgeving, het geloof of de cultuur, een abnormale afwijkende reactie is een afwijking die men binnen zichzelf manifesteert als afwijkend in de vorm die afwijkt van zijn norm zoals geïnterpreteerd in iemand verlangen of verwachting.

Ruimdenkend ervaar ik dus als Oprecht zijn waarmee ik het in mij aanwezige automatische mind nadenk potentieel dat bestaat uit oude informatie zie, begrijp en realiseer als van mij waardoor ik mij verantwoordelijk voel dat dat ik de invloed van mijn nadenk informatie in mijn mind, volwassen, oprecht en Zelfeerlijk, in mijn eigen belang, onder ogen kan komen. Mijn eigen belang dient de invloed van mijn mind, hetgeen mijn mind gedrag bepaald, dat ik deze invloed ophef en gebruik om mijn Leven Gewaarzijn in eenheid gelijk aan Alle Leven te manifesteren.

Ik realiseer mij dat ik altijd reageer vanuit mijn nadenk informatie op een ander of een gebeurtenis vanuit de interpretatie in mij aanwezig hetgeen in mij existeert als mijn individuele betekenis, onder mijn mind invloed bepaald, hetgeen als afgescheiden van Leven Gewaarzijn individueel in mij bestaat, als mijn egoïstische opvattingen, hetgeen mijn eigen belang dient overeenkomstig mijn wereld en realiteit. Vanuit mildheid bezien kan ik mijzelf besturen door mijn mindbewustzijn te ontdoen van positief en negatief geladen energetische lading door middel van Zelfvergeving.

Want als je Zelfeerlijk bent, dan heb je niet langer vooroordelen zoals: ‘ik ben niet vooringenomen’. Als je open wilt staan voor de ideeën en opvattingen van anderen en die anderen vervolgens ook in hun waarde laat, dan ben je nooit vooringenomen voorzien van een mening. Dan ben je meningloos in eenheid gelijk aan Alle Leven waar individuele meningen als mind existentie zijn opgeheven. Bereid zijn betekent voor mij  zonder mind ‘willen’ luisteren, zonder mening, informatie uit eerdere ervaring overgenomen, uit opvoeding of cultuur.

Dan realiseer ik mij dat ik die ander als zodanig overeenkomstig mijzelf als in eenheid gelijk aan Alle Leven bejegen. Niet langer overeenkomstig mijn individuele nadenk informatie hetgeen ik ergens in mijn leven als informatie overeenkomstig mijn interpretatie als mijn ervaring heb ervaren hetgeen in mijn mind ligt opgeslagen als verlangen, verwachting of herinnering, als informatie in mijzelf aanvaard en toegestaan.

Overeenkomstig de informatie die ik in mijzelf heb aanvaard en toegestaan in mijn mind existeert als mijn nadenken hetgeen ik in mijzelf buiten mijzelf vergelijk.

Naar aanleiding van deze relatie vergelijk ik overeenkomst mijn gedachten, emoties en gevoelens een gebeurtenis of persoon buiten mij ‘overeenkomstig mijn innerlijke omgeving’ waarmee ik in mij aanwezige nadenk informatie vergelijk.

Dat je een open blik hebt (begrip hebt) ten opzichte van andermans problemen, afkomst, nationaliteit, geloof en seksuele geaardheid komt overeen met het begrip dat ik heb als invloed hetgeen bepaald hoe ik mijn eigen problemen, afkomst, nationaliteit, geloof en seksuele voorkeur ervaar. Ik realiseer mij zie en begrijp hetgeen waarop ik reageer is reeds in mij aanwezige mind-informatie waarmee ik nadenk en informatie van buiten vergelijk met hetgeen reeds within me opgeslagen existeert als overeenkomstige informatie binnen mijn bewustzijn, onbewustzijn en onderbewustzijn.

Open minded vertaalt naar ruimdenkend. Een ruimdenkend persoon: “mijn mening is goed (voor mij) en andere meningen zijn ook goed (voor hun).” Een bekrompen persoon: “mijn mening is goed en iedereen moet die mening hebben, want ik vind hem goed.” Mijn mening die goed is voor mij creëert afscheiding. Dit land is van mij dus zet ik er een hek/afscheiding om heen. Daar mag je niet aan komen. Tenzij je mijn toestemming krijgt.

Ik bepaal voor jouw dat jij op mijn land mag komen. Welke informatie in de landeigenaar bepaald deze afscheiding? Zowel de open-minded als de bekrompen persoon bevat zijn wereld en realiteit overeenkomstig de informatie die ALl-een in het belang is van deze persoon en niet het belang dient van Alle Leven. All-een alle land hetgeen ik mij heb toegeëigend, mij niet realiseer zie en begrijp dat ik door mijn gedrag en motivatie ‘willen’ het belang van alle leven onteigen, ALl-een dient alleen maar mijn belang.

Ik stel mijzelf ten doel dat ik open sta, mij open voor nieuwe dingen, nog onbekende veranderingen, deze daadwerkelijk als zelfcorrectie in praktijk als doel zal toepassen en daadwerkelijk (niet wil) zal wandelen. Zelf nieuwe ideeën toepassen en mijn eigen mening die ik over bepaalde veranderingen heb onder ogen komen, Zelfvergevingen, doorademen, bijstellen, corrigeren en vertalen naar principes die Alle Leven Gewaarzijn/awareness dient. Dus open staan voor andere nieuwe principes die als Gewaarzijn in eenheid en gelijkheid zal wandelen.

Niet langer als afzonderlijke gedachten afgescheiden dus daadwerkelijk als Leven Gewaarzijn zal wandelen in Hier, het nu van dit moment, zonder de invloed van een afgescheiden individuele mening zoals in het voorbeeld van de landeigenaar.

Ik ga met mijzelf de verbintenis aan dat ik Zelfoprecht zal zijn mij realiseer dat ik ook het standpunt van een ander kan/wil begrijpen, zien zonder vast te zitten in mijn eigen standpunt/ideeën en dit vastzitten onderzoek door middel van Zelfvergeving schrijven en als en wanneer ik in een mind reactie schiet deze reactie stop en NEE zeg tegen afscheiding, hierop een principe als zelfcorrectie daadwerkelijk zal toepassen wandel als Levende Woorden hetgeen het belang dient van Alle Leven.

Ik ga met mijzelf de verbintenis aan open zal staan voor andere/nieuwe dingen hetgeen het beste is voor eenheid en gelijkheid hetgeen het belang dient van Alle Leven, niet langer tolerant met mijn eigen mening omga en problemen met mensen die anders zijn dan mijn standaard, het bestaan van deze invloed in mijzelf verlos van de invloed en automatische reacties die mijn mind tot dan voor mij bepaald.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s